گنجینه ی ادب
بررسی زبان و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی  
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
طراح قالب

نام ونام خانوادگی :                              باسمه تعالی                         امتحان درس :زبان فارسی(2)     نام ونام خانوادگی دبیر:

                                                                                                                                          

کلاس ورشته :دوم عمومی                                                         تاریخ امتحان :                     زمان امتحان : 75دقیقه                                                                     

کد دانش آموز:                                                                     سال تحصیلی :                             پایانی نوبت : دوم خرداد

                                     آموزشگاه : 

 

 


 ردیف  کل سوالات درچهارصفحه تایپ شده است  (صفحه 1)  نمره :           نام ونام خانوادگی وامضای مصحح                        بارم

           تذکرات :  

 

       الف – زبان شناسی (4) نمره

1-          کدام گزینه درست نیست ؟                                                                                                       5/0

الف – (زبان) یکی از توانایی های ذهن انسان است .

ب- (گفتار) فقظ نمود آوایی زبان است .

ج- گوناگونی درسبکها ولهجه ها به یگانگی زبان آسیب می رساند .

د- رفع واصلاح اشتباهات گفتار برعهده ی زبان است .

 


2-    علت این که ما جملات را درحین نوشتن درذهن خود تکرار می کنیم چیست ؟                                            5/0

 

 

 


3-   یک مثال بیان کنید که درزبان به ازای چند واج فقط یک حرف درنوشتار وجود داشته باشد .                           5/0

 

 


4-   کلمه «گذشت » به ترتیب چند هجا وچند واج دارد .                                                                           5/0 

 

 


5-       جمله ی زیررا کامل کنید :

واژه سازی به منظور هرچه غنی ترکردن واژگان زبان ورفع کمبودهای واژگانی رانقش اصلی .............گویند.     5/0 

 


6-   نوع ساخت واژه ی کلمه ی (عالی ترین ) رابنویسید .                                                                         5/0

 


7-   نوع تکواژهای کلمه ی (خریدار ) رابنویسید.                                                                                   5/0

 

8-   واج وحرف چه تفاوتی باهم دارند؟                                                                                               5/0

 


       ب- دستورزبان ( 8 نمره )

 

1 -  کدام گزینه ازنظر مطابقت نهاد جدا وپیوسته درست نیست ؟                                                                 25/0

       الف: کتاب ها ازدستم رهاشد                       ج: امیربادوستش به کوهنوردی می روند.

        ب : کتاب ها ازدستم رهاشدند                     د:  امیربادوستش به کوهنودی می رود .

 


     2-    جمله ی «کودک آرام ومعصوما نه خوابیده است » چند جزئی است ؟                                                    25/0

        

3-   سوم شخص جمع مضارع اخباری ازمصدر (دیدن ) رابه شکل مجهول بنویسید.                                           5/0              

نام ونام خانوادگی :                              باسمه تعالی                         امتحان درس :زبان فارسی(2)     نام ونام خانوادگی دبیر:

                                                                                                                                          کلاس ورشته :                       تاریخ امتحان :                     زمان امتحان : 75دقیقه                                                                 

کد دانش آموز:                   مدیریت /اداره آموزش وپرورش                                      آموزشگاه : 

 

 


 ردیف  کل سوالات درچهارصفحه تایپ شده است  (صفحه 2)  نمره :           نام ونام خانوادگی وامضای مصحح                        بارم

           تذکرات : 

 

4-      کدام گزینه فعل کمکی ندارد ؟

  الف : پذیرفته ا م                 ب : نوشته شده است            ج: دوست دارم             د: داشته باشد             25/.

 


5-      نوع اسمهای زیرراازلحاظ ساخت مشخص کنید :                                                                        1

  دستاورد                 پونه                 پاسداری                        دبیرستان   

                                   

6-    درجمله ی «زیباترین گل سرخ باغ تقدیم توباد»                                                                        25/1  

        الف – چند گروه اسمی وجود دارد ؟

ب‌-     نوع وابسته هارا درگروه های اسمی بنویسید.

 


7-    نمودار نوع درختی جمله ی «علی کتاب داستان رامطالعه کرد» رسم کنید .                                              75/0

 

 

 


8-   «دست طمع»                        و«شیفته ی آزادی »                           چه نوع اضافه ای هستند ؟            5/0                      

 


9-        دربیت زیرضمیرها ومرجع آنها رامشخص کنید :                                                                                1

     بیاموزمت کیمیای سعادت                            زهم صحبت بدجدایی، جدایی

 

     قدرپدرومادرخودرابدان

 

 


10-    تعیین کنید درکدام جمله متمم قیدی ودرکدام جمله متمم اجباری به کاررفته است ؟                                        5/0  

           احمد ازکوه دماوند آمد

           احمد به کوه دماوند نگریست

 


   11-   واژه ی غمگین رادردوجمله طوری به کارببرید که درجمله اول مسند ودرجمله دوم قید باشد .                          5/0 

 

     

   12-    درعبارت زیرپیوند وابسته ساز ،جمله ی هسته وجمله ی وابسته رامشخص کنید .                                     75/0

               تا ازجان ودل نکوشیم به آزادگی وسرفرازی نخواهیم رسید .

 

 


13   -   درعبارت های زیرشبه جمله هارامشخص کنید :                                                                               5/0

ای برادر! بابدان منشین                                      افسوس که گوهر حقیقت رانیافته ایم

نام ونام خانوادگی :                              باسمه تعالی                         امتحان درس :زبان فارسی(2)     نام ونام خانوادگی دبیر:

                                                                                                                                          

کلاس ورشته :دوم عمومی       تاریخ امتحان :                     زمان امتحان :75 دقیقه                                                                 

کد دانش آموز:                   مدیریت /اداره آموزش وپرورش       سال تحصیلی :        پایانی نوبت : دوم خرداد

                                     آموزشگاه : 

 

 


 ردیف  کل سوالات درچهارصفحه تایپ شده است  (صفحه 3)  نمره :           نام ونام خانوادگی وامضای مصحح                      بارم

           تذکرات : 

 

پ – نگارش (5 نمره)

 

1-   کدام گزینه ویژگی زبان محاوره رابیان نمی کند                                                                               25/0  

         الف – شکسته شدن کلمات                                         ج- سادگی زبان

          ب – ثابت بودن ارکان دستوری                                   د- استفاده ازلغات واصطلاحات عامیانه

 


2-   انتخاب عنوان کتاب «ازماست که برماست » براساس چه شیوه ای صورت گرفته است                                25/0  

 

3-   تلفظ درست کلمه درفرهنگ معین به چه صورت مشخص شده است ؟                                                     25/0  

 


4-   دوخط موازی «//»در لغت نامه ی دهخدا  نشا نه ی چیست؟                                                                     25/0                                                                                          

5-   دوفهرست معتبر فارسی را نام ببرید .                                                                                           5/0  

  

6-        شیوه ی ارجاع کتابهای مرجع یا کتابهایی که به شکل گروهی تدوین شده اند رابه صورت                               5/0

       (صحیح یاغلط ) مشخص نمایید                         

       نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده ، نام کتاب ، محل نشر ، ناشر ، نوبت چاپ، سال چاپ ، جلد ، صفحه

 


7-   نوع گزارش های زیررا مشخص کنید :                                                                                         5/0                                                     

       الف- گزارش برای ایجاد یک شهرک صنعتی

       ب- گزارش یک مأمور ازکنترل بخش های مختلف یک کارخانه

       

8-   داستان زیررابه گونه ای مناسب به پایان برسانید وعنوان مناسب برای آن انتخاب کنید :                                 1  

       آن دوران روزهای خوشی داشتیم باعدّه ای ازبچه ها روزها وشب ها را درکنارهم سپری می کردیم خاطرات

       خوشی ازآن ایّام درخاطرم است امّا این روزها دوامی نداشت یک روز ..........

 

 

 

 

9-   عبارات زیرراکامل کنید :                                                                                                         5/1

        الف : مراحل تهیه مقاله پس از جمع آوری اطلاعات ویادداشت برداری عبارتند از:

1-                                                                                                                                                   2 –

2-                                                                                                                                                   4-

ب : حجم مقاله به ...............و....................بستگی تام دارد .

 

  

نام ونام خانوادگی :                              باسمه تعالی                         امتحان درس :زبان فارسی(2)     نام ونام خانوادگی دبیر:

                                                                                                                                          پایانی نوبت : دوم خرداد

                                     آموزشگاه : 

 

 


 ردیف  کل سوالات درچهارصفحه تایپ شده است  (صفحه 4)  نمره :           نام ونام خانوادگی وامضای مصحح                       بارم

           تذکرات : 

 

       د – املاوبیاموزیم (3نمره )

 

1-    جملات زیرراویرایش کنید :                                                                                                       1      

       الف : سؤال پرسیدن ازندانستن بهتراست .

 

        ب: زکریای رازی حکیم نامی ای بود .

 

        ج: نیروگاه نکا ازسوی مهندسین جوان راه اندازی شده است .

 

        د: بین آن ها امضاء قرارداداجباری است .

 

 


2-   درترکیب های زیر غلط های املایی را بیابید واصلاح کنید :                                                                75/0 

      خاستگاه اجتماعی – نظم وانظباط – محظوظ وبرخوردار – ضیاع وعقار – مضیغه وتنگنا- شماره گزاری اجناس

 

    

       اطفای آتش – اعاظم وبزرگان –

 

3-    کاربرد شکل اختصاری یک کلمه درچه صورت دراملاصحیح است ؟توضیح دهید                                          5/0

 

 


4-    جمله ی زیررابه صورت گسترده بنویسید :                                                                                     5/0

 

       امام حسین (ع) وتسلیم ؟!

 


5-   بافعل « می پرهیزم » همراه حرف اضافه ی مناسب یک جمله بنویسید .                                                 25/0

 

       

 


                                                                                                                          جمع کل           20                         

 

                                                                                               

 

       موفق باشید                                                                                    


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ دوشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۰ ] [ ۷:۱۵ قبل از ظهر ] [ ]

آزمون چهار گزینه ای زبان فارسی2

 

1- کلمه های .........عربی که درزبان فارسی معمول استمانند ظاهراً قید مختص اند.

1) وصفی                2) بی تنوین                3) منوّن                 4) فارسی

 

2- کدام گزینه جایز نیست که کلماتش در نقش قیدی بکارروند؟

1) ظاهراً- باطناً- سریعاً                       2) اصلاً- اصولاً- احتراماً

3) گاهاً- جاناً- زباناً                             4) حتماً- احتمالاً- اجباراً

 

3- کدام تعریف درباره ی قید مشترک صدق نمی کند ؟

1) کلیّه ی کلماتی که صفت یا اسم اند امّا نقش قیدی می گیرند قید مشترک اند.

2) کلمه هایی که دراصل قید نیستند ولی درجمله نقش نقش قیدی پیدا می کنند قید مشترک اند.

3) کلماتی که دراصل نوع دیگری از کلمه هستند ولی از نظر نقش همیشه ودرتمام جمله ها نقش قیدی دارند.

4) کلمه هایی که درصرف قید نیستند ولی درنحو قید هستند.

 

4- درکدام گزینه هیچ گونه قیدی وجود ندارد؟

1) مردم خوب همه چیز را روشن و پاک می بینند.

2) هرکس که خوب باشد پاداش خوبی خود را دریافت خواهد کرد

3) آن که خوب است و با مردم خوب رفتار می کند خدا از اوراضی است.

4) عیّاران فاصله های بین شهرها را به تندی طی می کردند.

 

5- درکدام گزینه قید مختص وجود ندارد؟

1) بنای کار عیّاران بر جوانمردی بود و درراه دفع ظلم و یاران به مردم بینوا هرگز از تحمّل خطر امتناعی نداشتند.

2) سیّد جمال الدین اسد آبادی دائماً برای وحدت اسلامی تلاش می کرد.

3) هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر                   نخوانده ای و به چشم توراه و چاه یکی است

4) روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست             وز بهر طلب بال و پر خویش بیار است

 

6- با توجّه به قید های هر جمله کدام گزینه با بقّیه متفاوت است؟

1) وقت خیلی دیر است.                        2) لقمان بسیار دانا بود.

3) هوا کاملاً صاف شد .                       4) او خیلی خوب می نویسد.

 

7- صورت مجهول ((برسانم))چیست؟

1) رسانده شوم                    2) رسانده شدم                    3) رسیده شوم                         4) رسانده خواهم شد

 

8- در عبارت ((گفت: گفته ام را پیش ازآن که به تو گفته باشم به او گفته بودم.)) کدام یک از انواع ماضی نیست؟

1) نقلی                             2) مطلق                            3) التزامی                              4) بعید

 

9- در کدام مصدر((بن مضارع )) موجود است؟

1) آفریدن                        2) خواستن                           3) دویدن                               4) گفتن

 

10- کدام گزینه نگارش صحیحی دارد؟

1) من زباناً و جاناً از او حمایت خواهم نمود.                                    2) من رسماً از او تشکّر کردم.

3) او ناچاراً به خانه ی ما مراجعه نمود.                                          4) او مطلب را تلفناً به اطلاع  محسن رساند

 

11- استفاده از کدام ترکیب در نوشته صحیح نمی باشد؟

1) مکّه ی معظّمه                   2)  مدینه ی منورّه                   3) شهرهای معموره                    4) مدینه ی فاضله

 

12- استفاده از کدام ترکیب در نوشته درست است؟

1) خانم های دانشور               2) خانم های محترمه                3) خانم مدیره                            4) خانم رئیسه

 

13- کدام گزینه از نظر نگارش درست است؟

1) ابن سینا از دانشوران عصر خود اعلم تر است.

2) اوسال هاست که به بیماری فشارخون مبتلا شده است .

3) خوبیّت و مرغوبیّت میوه ها را تضمین می کنیم    

4) ما زباناً وعملاً برای خدمت به خریداران گرامی آماده ایم .

 

14- نگارش کدام جمله شیوا نیست ؟

1) له او به مبارزه پرداخت .                                2) علیه او به مبارزه پرداخت .

3) با او به مبارزه پرداخت .                                4) بر علیه او به مبارزه پرداخت

 

15- استفاده از کدام واژه درنوشته درست است؟

1) خوبیّت                   2) منیّـت                 3) هویّت                  4) رهبریّت

 

16- به کاربردن کدام ترکیب در جمله ازنظر نگارشی صحیح نیست؟

1) نماز گزار             2) خراجگزار            3) سپاسگزار            4) قانونگزار

 

17- کدام گزینه نگارش نادرستی دارد؟

1) کتابی را که خریده بودم، به علی دادم                               2) کتابی  که خریده بودم را محسن با خود برد.

3) سکوت را شکست و مطالب را گفت .                              4) نیکویی برخلق ازواجبات دینی است.

 

18- کدام گزینه نگارش درستی دارد؟

1) ضعیف کشی و مردم آزاری خوبیّت ندارد.

2) درک  هویّت موجودات ، دشوار است.

3) خودخواهی و منیّت،موجب ضعف و گمراهی است

4) باید ازتفرقه و دوئیّت بپرهیزیم .                   

 

 19- نوشته ای که دریافت ها یا نظریّات نویسنده را در موضوع یا موردی خاص به خوانندگان منتقل می کند، اصطلاحاً چه می گویند؟

1) زندگی نامه                   2) سفرنامه                     3) گزارش                       4) مقاله 

 

20- اگرنویسنده یا شاعری ضمن ستایش خدا وپیامبر به ذکر الفاظی بپردازد که بامحتوا و مضمون کتابش ارتباط داشته باشد به آن چه می گویند؟

1) براعت استهلال               2) تعریض                  3) مراعات نظیر                4) تمهید

 

21- کدام گزینه به واج میانجی نیاز ندارد؟

1) نامه                             2) بچّه                       3)کلاه                            4) پخته

 

22- فعل در مصراع ((زمانه به دست تو دادم کلید))چیست؟

1) دست دادم                     2) دادم                      3) داد                             4) به دست توداد

 

23- درکدام گزینه نقش ضمیر((ش))با بقیّه متفاوت است؟

1) ازتمام بندرگاه هایش راندند                        2) تن پوشش را و پرچمش را ربودند

3) زیبای کوچکش را ربودند                          4) بردهانش زنجیر بستند.

 

24- بیت((علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ماسوا فکندی همه سایه هما را ))چند جمله است؟

1) چهار جمله                 2) پنج جمله                   3) دو جمله                    4) سه جمله

 

25- نگارش کدام جمله صحیح است؟

1) ناصر خسرو کتاب سفرنامه را تألیف کرده است.

2) من با او آشناییّت ندارم .

3) کتاب گلستان به وسیله ی سعد ی شیرازی نوشته شده است.

4) کشور فوق الذکر از سه قوم تشکیل شده است .

 

26- کدام گزینه درباره ی جمله ی((هوای شمال سرد و دلپذیر است.))غلط است؟

1) هوا= نهاد              2) شمال= مضافٌ الیه             3) و = حرف ربط                 4) مطبوع = مسند

 

27- گونه ی زبانی که زبان کوتاه و صریح دارد و در آن از اصطلاحات خاصی می شود چه نام دارد؟

1) ادبی                   2) اداری                  3) مطبوعاتی              4) علمی

28- کدام گزینه درباره ی ((نهاد)) در زبان فارسی معتبرتر است؟

1) اوّلین عنصر جمله به شمار می رود.

2) کننده ی کار و انجام دهنده ی فعل است.

3) عنصری است که حالتی به آن نسبت داده می شود .

4) عنصری است که از لحاظ شخص و عدد می تواند با فعل مطابقت داشته باشد .

29- همه ی افعال زیر به جز .........متمم گیر هستند.

1) اندیشیدن                  2) پرداختن                   3) آمیختن                     4) فریفتن

 

30- واژه« پدر خوانده» چند واج دارد؟

1) 9تا                        2) 10تا                      3) 11تا                        4) 12تا

 

31- جمله« که تو برمی گردی» درجمله ی«دیروز شنیدم که توبرمی گردی» کدام نقش دستوری را برعهده دارد؟

1) نهاد                     2) مفعول                    3) قید                           4) متمم فعل

 

32- مفعول جمله ی« تونیکی می کن و دردجله انداز» چیست؟

1) تو                       2) دجله                     3) نیکی می کن               4)محذوف

 

33- در جمله ی «حافظ خود را رند می داند»،«رند» چه نقشی دارد؟

1) مفعول                2) قید                       3) مسند                       4) جزء فعل مرکّب است.

 

34- د رجمله ی « دسته دسته از ایرانیان به سپاه اسلام می گرویدند»نقش دستوری« اسلام » چیست؟

1) فاعل                  2) متمم                  3) مضافٌ الیه                 4) متمم قیدی

 

35- کلمه ی «دوچرخه سواری » از چند تکواژه تشکیل شده است؟

1) دو تا                 2)سه تا                   3) پنج تا                        4) هفت تا     

 

36- بیت زیر چند مسند دارد؟

            زخم خونینم اگر به نشود،به باشد                   خنک آن زخم که هر لحظه مرا مر هم از اوست

1) یکی                 2) دوتا                  3) سه تا                         4) چهارتا

 

37- نوع« را» در کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟

1) اورادیدم           2) کتاب را خواندم          3) عمر را سپری کردم              4) خویش را فضیلت ثابت کند.

 

38- بیت «کنون بند بگشا از جوشنم/ برهنه ببین این تن روشنم» چند مفعول دارد؟

1) یکی                2) دوتا                       3) سه تا                                4) ندارد

 

39- باتوجّه به جمله ی« ناگاه حربه بینداخت و برسینه ی وی آمد.»کدام گزینه غلط است؟

1) حربه بینداخت= فعل مرکّب            2) وی= مضافٌ الیه             3) سینه= متمم               4) عبارت دوجمله است

 

40- بیت زیر چند شناسه دارد؟

                 گفتاکه ، که را کشتی تا کشته شدی زار                      تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت

1) یکی                     2) دوتا                       3) سه تا                       4) چهارتا

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ ] [ ۱۳:۳۳ بعد از ظهر ] [ ]

آزمون چهار گزینه ای زبان فارسی2

 

1- (( کوچکترین واحد آوایی که معنا ندارد، امّا تفاوت معنایی ایجاد می کند)) چه نام دارد؟

1) واژه                            2) تکواژه                           3) واج                                  4) گروه      

 

2- برای ساختن تکواژه ها یا واژه ها ، از کدام یک از الگوها ی زیر نمی توان استفاده کرد؟

1) صامت + مصّوت                                      2) صامت+ مصّوت+صامت

3) صامت+مصّوت+ صامت+صامت                 4) صامت+ صامت+ صامت

 

3- جمله ای که دارای پیوند وابسته ساز باشد چه نامیده می شود؟

1) جمله ی ساده                   2) جمله ی مرکّب                 3) جمله ی وابسته                      4) جمله ی هسته

 

4- درهمه ی گزینه ها به جز گزینه ی..............یکی از پیوندهای وابسته ساز وجود د ارد؟

1) که                               2) اگر                               3) امّا                                     4) ولی

 

5- کدام گزینه درباره ی جمله ی ((علی(ع) ازصورت یک فرد بیرون است و به صورت یک مکتب موجود است.)) درست می باشد؟

1) یک جمله ی هسته و یک جمله ی وابسته                              2) یک جمله ی مستقل ساده

3) دوجمله ی مستقل ساده                                                     4) یک جمله ی مستقل مرکّب

 

6- کدام گزینه نادرست است؟

1) جمله سخنی است که بتوان آن را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسیم کرد.

2) سه گروه فعلی ، اسمی و قیدی جمله را می سازد .

3) جمله ی مستقل بزرگترین  واحد زبان است.

4) ازمیان گروه های سازنده ی جمله ، گروه اسمی رامی توان حذف کرد.

 

7- هسته ی گروه اسمی ((این آسمان پرستاره )) درکدام گزینه آمده است؟

1) این                         2) این آسمان                         3) آسمان                          4) پرستاره

 

8- یکی از واحدهای معنادار زبان است که از یک یا چند واج ساخته می شود.

1) تکواژ                     2) واژه                               3) گروه                           4) جمله

 

9- کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟

1) بان                       2) میز                                3) گار                              4) ی

 

10- کلمه ی ((آگاهانه )) چند واج دارد؟

1) هشت واج                 2) نه واج                          3) ده واج                          4) یازده واج

 

11- رابطه ی ((صفیر وسفیر))مانند کدام گزینه است؟

1) قرب و تقرّب            2) حیات و حیاط                 3) همره و همراه                  4) نوش و نیش

 

12- در کدام گزینه کژتابی دیده نمی شود؟

1) انیشتن ، پس از بیست و دو سال زندگی درشهر پرینستون آمریکا در گذشت.

2) به دوست همسایه ام سلام کردم.

3) مسلمانان درهمه ی کشور ها بیدا شده اند.

4) حسن به برادرش گفت که مقاله اش منتشر شده است .

 

13- کدام گزینه نادرست است؟

1) بنیان گذار                     2) خدمتگزار                        3) قیمت گزار                        4) نماز گزار

 

14- کدام گزینه درست به کار رفته است؟

1) دیدگاه او از دیدگاه روان شناسان متفاوت است.

2) این بیمار از ضعف وکم خونی برخوردار است.

3) یک روز شعری را که آماده کرده بود، برای حاضران خواند.

4) اکنون شرکت های تعاونی از موقعیّت خوبی دارا هستند.

 

 

15- واج /ء/ نماینده  وصدای چند حرف است؟

1) یک                          2) دو                          3) سه                               4)چهارشنبه

 

16- شیوه ای از نگارش است که نویسنده به کمک برهان های عقلی ونقلی به تفسیر یک موضوع می پردازد.

1) تشریحی                   2) تحلیلی                     3) تحقیقی                           4) علمی

 

17- گروه اسمی که باکمک حرف اضافه همراه اسم می آید و توضیحی به آن می افزاید چه نام دارد؟

1) متمم اسمی                2) متمم اجباری              3) متمم قیدی                      4) مضافٌ الیه

 

18- درهمه ی جمله ها متمم متمم به کار رفته است به جز جمله ی................

1) از آشنایی با شما خوشحال شدیم .                           2) افتخار به دوستی با دانایان افتخار بزرگی است.

3) رسیدن به هدف با تلاش ممکن است.                      4) او باتمام وجود می جنگد .

 

19- کدام واژه مشتق مرکب نیست؟

1) خوش نویس                  2) نوجوانی                   3) هیچ کاره                   4) سرتاپا

 

20- کدام وند ((اشتقاقی)) است؟

1) ها                             2) می                           3) تر                           4) انه

 

21- کدام گزینه بابقیّه فرق دارد؟

1) گوش مال                  2) سفید رود                    3) کف گیر                  4) دست بوس

 

22- ساختار کدام واژه مرکب ((صفت+ بن مضارع ))است؟

1) خودنویس                 2) دروغ گو                    3) نوآموز                    4) خداشناس

 

23- ساخت دستوری کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟

1) پوشه                     2) پایه                             3) دهانه                      4) دسته

 

24- تکواژها یا واژه ها ی زبان فارسی که از اجتماع چند واج تشکیل می شوند، مطابق کدام یک از الگوهای زیر نمی توانند ساخته شوند؟

1) صامت+ مصوّت                               2) صامت+مصوّت+ صامت

3) مصوّت+ صامت                               4) صامت+ مصوّت+ صامت+ صامت

 

25- واژه ی ((مصرع )) چند واج دارد؟

1) چهار                    2) پنج                           3) شش                         4) هفت

 

26- واژه ی ((آموزشگاه ))چند تکواژدارد؟

1) دو                       2) سه                           3) چهار                       4) پنج

 

27- در کدام گزینه مصدر های ((نمی هلند))ذکر شده است؟

1) هلانیدن، هشتن               2) هلیدن ، هشتن                3) هلاندن، هلیدن                     4) هلندن، هشتن

 

28- کدام گزینه جمله ی مستقل مرکب نیست؟

1) بهتربود از سایر حروف هم استفاده نمی کردید.

2) همان طور که دیدید، در این غزل از حرف الف استفاده نشده است.

3) اختر شناسان درشاخه های تخصصی ، کارهای متفاوتی می کنند.

4) پیمان شکن کسی است که عهد و پیمان خود را نقض می کند.

 

29- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی.............متمم اسم وجود دارد.

1) عیب جویی از دیگران ، فراموش کردن عیب های خویش است.

2) بحث درباره ی مسائل ادبی، این روزها بسیار رایج است.

3) من به کارهای او ایمان آوردم .

4) انتقاد از زشتی هاو نا به سامانی های جامعه برای اصلاح رفتار اجتماعی سودمند است.

 

30- «سخنی» درعبارت«سخنی که گفتی،بسیار ارزشمند بود.»چه نقشی دارد؟

1) مفعول                     2) متمم                       3) نهاد                         4) مفعول و نهاد

 

31- «متمم متمم» درعبارت «شما همیشه ازدوستی با روشنفکران بسیار بسیار خوشحال هستند» کدام است؟

1) روشنفکران                          2) دوستی                             3)بسیار بسیار                               4) خوشحال

 

32- درهمه ی گزینه ها به جز گزینه ی.................«نام آوا» به کاررفته است.

1) این مشق را به مناسبت صدای قلم بر روی کاغذ خرت خرت موسوم کرده بود.

2) از جیک جیک گنجشک مسرور می شود.

3) درپاییز صدای خش خش برگ ها شنیده می شود.

4) او آهسته آهسته حرف هایش را بیان می کرد.

 

33- کدام گزینه کژتابی دارد؟

1) اودو خواهرو دو برادر دارد.

2) مسلمانان در همه ی کشورها بیدار شده اند.

3) مستعمره ی خود مختار سنگاپور

4) مبارزه برای آزادی پیشینه ی تاریخی دارد.

 

34- کدام گزینه طبق الگوی «صامت+مصّوت+صامت» ساخته شده است؟

1) فرد                             2) کارد                             3) کاش                           4) ما

 

35- نمودارجمله ی «تأمل ودرنگی کوتاه در تحمیدیّه ها و مناجات ها تأثیر آیات و روایات ومناجات های اولیا ی دین را آشکار می گرداند»

درکدام گزینه درست است؟

    1) چهار جزیی گذار به مفعول ومسند                                                          2) چهار جزئی گذار به متمم ومفعول   

 

نهاد                           گزاره

                                                                                     نهاد                                     گزاره

گروه اسمی        متمم اسمی     مفعول     مسند        فعل                           

تأمل و               درتحمیدیه ها      تأثیر آیات      آشکار     می گرداند

درنگی              ومناجات ها       وروایات های                                                                                                                            متمم                مفعول             فعل

کوتاه                                      مناجات های                                                           تأمل و                          درتحمیدیّه ها و    تأثیر آیات          آشکار                                                                                                                                                                                                                  

                                      اولیای دین                                                                    درنگی                          ومناجا ت ها       وروایات و    می گرداند                                                                                                        

                                                                                                                               کوتاه                                                  مناجا ت ها

                                                                                                                                                                                       اولیای دین

                                     

   3) چهارجزئی دو مفعولی                                                                         4) سه جزئی گذار به مفعول

 

 


   نهاد                                    گزاره                                                         نهاد                                          گزاره

 


                                         

                             مفعول         مفعول           فعل                                                                     مفعول                      فعل

 تأمل ودرنگی               تأثیر آیات و       آشکار            می گرداند                                    تأمل ودرنگی                   تأثیر آیات وروایات                  آشکار                                                                                                                                                        

کوتاه درتحمیدیّه ها         روایات و                                                                            کوتاه درتحمیدیّه ها               ومناجات های اولیای              می گرداند

 ومناجات ها              مناجات ها ی                                                                             ومناجات ها                                دین

                                اولیای دین

 

36- کدام گزینه به ویرایش نیاز ندارد؟

1) اسلام که همه ی رنگ های قومیّت را زدود و سنت ها را دگرگون کرد، نوروز را جلای بیشتری داد.

2) در هفته های اخیر،تجارت جهانی رونق بی سابقه ای را تجربه می کند.

3) کودکی به تالاسمی مبتلا شده بود و ازکم خونی قابل توجهّی برخوردار بود.

4) مثنوی معنوی درقرن هفتم توسط مولانا جلال الدین محمّد بلخی، نوشته وتنظیم یافت.

 

37- در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی..............، اسم «مشتق- مرکب» وجود دارد.

1) با پیشرفت وفن آوری، رایانه به کمک محققان آمده است.

2) ایجاد گره وابهام درروند نمایش،گره افکنی نام دارد.

3) ایجاد حوادث فرعی یه گسترش طرح اصلی نمایش کمک می کند .

4) تدارک صداهایی جز صدای گفت وگو، به تأثیر نمایشنامه کمک می کند

 

 

 

38- کدام جمله ی مرکب، با جمله ی هسته ،شروع شده است؟

1) اگردنیا ازمتملق خالی شود ازمتکبر وخودکامه نیز خالی خواهد شد

2) تا ازجان ودل نکوشیم، به آزادگی و سرافرازی نخواهیم رسید

3) چون هوا سرد شده بود، ماشین روشن نشد

4) شنیده اید که علی ازمسافرت آمده است؟

 

39- گزارش بازدید علمی چه نوع گزارشی است؟

1) رسمی و اجمالی                   2) غیررسمی ودوره ای                       3) رسمی ودوره ای                     4) غیررسمی

 

40- کلمه ی « گذاشتن» مجازاً کدام معنی را ندارد؟

1) بیرون نهادن                       2) وضع کردن                                   3) قراردادن                            4) تأسیس کردن

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           موفق و پیروز باشید 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ ] [ ۱۳:۳۱ بعد از ظهر ] [ ]

 

       زبان شناسی 4 نمره    

  1- علّت اختراع خط چیست ؟     25/0

2- چگونه مي توانيم ثابت كنيم كه كرو لال ها از توانش زباني برخوردارند ؟        5/0

3- كر ولال ها به جاي استفاده از نمود ................ زبان از نمود .......................... استفاده مي كنند .   5/0

4- چرا گوناگونی لهجه ها به یگانگی زبان آسیب نمی رساند ؟  5/0

5- به عقیده ی زبان شناسان خطا و اشتباه در « زبان » رخ می دهد یا در « گفتار » ؟ این خطا ناشی از چیست ؟ 5/0

6- یک دلیل ذکر کنید که چرا می گوییم « خط و نوشتار هیچ بخشی از بخش های اصلی زبان را تشکیل نمی دهد . »5/0

7- راز اصلی ِنیاز ما به آموختن خط چیست ؟    5/0

8- دلیل این که جملات را هنگام نوشتن در ذهن خود تکرار می کنیم چیست ؟   75/0

 

    دستور زبان  8 نمره

1- در جمله ی مقابل « مفعول » را مشخّص نمایید :   دانشجویان به این درس علاقه دارند . (           )  25/0

2- به جمله ی مقابل یک « متمّم قیدی » اضافه کنید : اسب هاي وحشي شتابان مي دويدند .   25/0

3- جاهای خالی را در جمله ی مقابل کامل کنید :        همه ي اهالي محل  اين مرد را دكتر صدا مي زنند    5/0 

                                                                               نهاد               ...............    ........      فعل

4- جمله ی مقابل را مجهول کنید  : مدير دانش آموزان دبيرستان را خواهد شناخت .    5/0

5- افعال مقابل را « منفی » کنید : مي خوردند (             )   فرورفته بود  (                          )    5/0

6- « ساختمان فعل » را در جمله های زیر مشخّص کنید .          5/0

   او هرگز از گناهان آن ها چشم نخواهد پوشید .(         ) خورشید یک ساعت قبل از پشت کوه درآمده است . (     )

7- در افعال مقابل « فعل کمکی » را مشخّص کنید : داشتم مي كاشتم (       ) نوشته است (             )   5/0

8- نهاد جمله ی مقابل را مفعول قرار دهید : همه ي درختان از ريشه كنده شده بودند .   5/0

9- فعل « شكستند » را در یک جمله به صورت « ناگذر » و در جمله ای دیگر به صورت « گذرا » بنویسید .   5/0

10-  دلیل مطابقت یا عدم مطابقت نهاد با شناسه را در جمله های زیر ذکر کنید .     1

          الف ـ گل ها به روي مسافران لبخند مي زد .

           ب ـ ملّت آماده ي مبارزه شده بود .

   11- با توجّه به جمله ی مقابل « ویژگی های فعل » را بنویسید : تمام نامه ها را فردا صبح مي فرستم .    1      

 زمان و نوع آن (             ) معلوم و مجهول (             ) وجه (               ) کاربرد (                )

 12- از فعل « برگشته است » با حفظ شخص صورت های خواسته شده را بنویسید . 1

    ماضی مستمر (         ) مضارع التزامی (      ) بن مضارع (     ) مصدر مرخّم (               )

 13- نمودار درختی جمله ی مقابل را  رسم کنید .   « مرد خيّر تمام فقرا را لباس مي پوشاند .»   1

 

 

نگارش ( 5 نمره )

1- زبان « نامه های اداری » چگونه است ؟        25/0

2- دو « فهرست » نام ببريد.    5/0

3- در چه صورت ، در روش تحقیقِِ « پرس و جو » از پرسش نامه استفاده می کنیم ؟    5/0

4- « طرز بیان » « گونه ی زبان » و « قالب » نوشته ی زیر را مشخّص کنید  .  75/0               

    ـ به به واقعاً چه وصلت فرخنده ای ! تبریک عرض می کنم ، به قول شاعر : باز این چه شورش است

     که در خلق عالم است / باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است . سرم را بیخ گوشش گذاشتم

    آهسته گفتم : فتح الله خان دستم به دامنت ، مواظب حرفهایت باش ، آبروی ما را نریز جای این شعر

    این جا نبود.        

      طرز بیان (              )  گونه ی زبان (                   )  قالب (                         )       

5- براي نوشته ی فوق يك نام مناسب انتخاب كنيد و به طور دلخواه براي آن پاياني بنويسيد .        1 

6- دو فایده ی « طرح نوشته » را بنویسید .       1

 7- جمله های زیر را « ویرایش ساختاری » کنید . 1

   ـ سربازان به رهبریّت فرمانده ی خود به روی دشمن آتش گشودند .

   ـ رفتن و برگشتن از نمايشگاه مدّتي زياد طول نكشيد .

املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

1-  دست نوشته هايي راكه شبيه خطّ چاپي ِكتاب است ................. مي گويند و آن هايي را كه به خطّ نستعليق

     ريز شبيه اند ............ مي نامند .     5/0

2- اگر کلمه ای اشتباه است درست آن را بنویسید .    5/0

    جزعیّات طرح (         )  قدغن و ممنوع (          ) محتاط و مآل اندیش (        ) عمارت و فرمانروایی (           )

3- تفاوت تشدید میانی و تشدید پایانی را بنویسید .     5/0

4- کدام واژه ها به « مد »  نیاز دارند ؟   بسامد  ـ  پیشامد  ـ  منابع و ماخذ  ـ دلارام  ـ خوش اواز  ـ  همایش  .  5/0

5- اشکالات جمله های زیر را برطرف کنید .  1

    الف ـ يكي از گرامي ترين شب هاي مسلمانان شب ليله القدر است  .

    ب ـ اين نامه توسط استاد مُهر شده بود .

    ج ـ بسياري از افراد در نوشتن املاء با مشكل روبه رو هستند .

    د ـ به چه دليل احساس خود بزرگ بيني مي كند ؟                                                                                                                                                                             

 

1

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ ] [ ۱۳:۱۹ بعد از ظهر ] [ ]

سوالات امتحان درس : زبان فارسی۲ انسانی – تجربی دیماه ۸۶ * دبیرستان صادق آل محمد(ص) وردنجان 

به نام خدا

 

*******

نمره باعدد:

با حروف :

دبیر کریمی :

       تاريخ امتحان :   /10/138۶

            وقت : یک ساعت

نام ونام خانوادگی:                      کلاس:                   نام پدر :                      شماره دانش آموزی:

رديف

سؤالات

 

الف دستور ۸نمره

با توجه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهيد ؟۱نمره

ما به نيك انديشي و راستگويي خويش مي باليم .

الف) نهاد جدا ، نهاد پيوسته و گزاره را مشخص كنيد ؟

ب) نمودار ساده ي جمله را رسم كنيد ؟

ج) آيا نهاد جدا و پيوسته ي جمله با هم مطابقت دارند ؟

2

نقش گروه هاي تشكيل دهنده ي جمله ي زير را مشخص كنيد و آنها را زير نمودار ببريد ؟۱نمره

ما سعدي را فرمانرواي ملك سخن ناميده ايم .

3

زمان و وجه فعله هاي مشخص شده در جملات زير را بنويسيد ؟۱نمره

الف) سكوتي ملال انگيز همه جا دامن گسترده بود .

ب) هر انساني بايد قدر وقت را بداند .

4

در عبارت زير انواع متمم ها را بيابيد ؟۵/۰نمره

الف) او كتاب مرا به اشتباه برده است .

ب) هيچ آزاد انديشي با حقيقت نمي جنگد .

5

ساختمان فعل هاي عبارات زير را مشخص كنيد ؟ (ساده ، مركب ، پيشوندي)۱نمره

ـ ادبيات خويشاوندي خود را با دين بيان مي كند . آنها او را از شعر گفتن باز مي دارند . صداي اذان دل ها را شاد مي كرد.

6

با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد ؟۱نمره

خاك موسيقي احساس تو را مي شنود /  و صداي پر مرغان اساطير مي آيد در باد

الف) نهاد جداي هر دو جمله را مشخص كنيد ؟

ب) بن فعل و شناسه ي فعل جمله ي اول را مشخص كنيد ؟

ج) فعل جمله دوم گذراست يا ناگذر ؟ آن را منفي كنيد ؟

د) جمله اول را با حفظ شخص و زمان مجهول كنيد ؟

7

از مصدر نوشتن « اول شخص ماضي مستمر » و « دوم شخص مفرد مضارع التزامي » بسازيد ؟۱نمره

8

جمله مجهول زير را به صورت معلوم در آوريد ؟(با حفظ زمان)۱نمره

تا صد سال پيش شاهنامه تنها تاريخ پيش از اسلام ايرانيان شناخته مي شد .

9

جمله زير را منفي و پرسشي كنيد ؟۵/۰نمره

نويسنده ي داستان به افق دور دست چشم دوخته بود .

 

۱

نگارش ۵نمره

با ذكردو دليل گونه ي زبان نوشته ي زير را بيان كنيد .۱نمره

تعطيلي تابستان بود و كار درست و حسابي نداشتم . براي سرگرمي گوشه ي اتاق نشستم و بنا كردم به خواندن صفحه هاي كتابي كه تويشان تنباكو و قند و زردچوبه پيچيده شده بود . اول زردي هاي زردچوبه و سفيدي هاي قند را قشنگ و با حوصله از صفحه ها فوت كردم و بعد بنا كردم به خواندن و از همان جا بود كه مزه ي كتاب رفت زير دندانم .

2

دو ويژگي از ويژگي هاي زبان معيار را بنويسيد ؟ ۵/۰نمره

3

فضا سازي در قصيده چه ناميده مي شود ؟ دو فايده از فوايد فضا سازي را بنويسيد ؟۱نمره

۴

عبارت زير را ويرايش كنيد :۱نمره

آيا چگونه مي توان به قول معروف بر عليه سوابق گذشته ي افرادي كه نمي شناسيم عمليات قانوني انجام دهيم ؟

۵

دو راه براي انتخاب عنوان نوشته نام ببريد ؟ (با ذكر مثال) ۱نمره

۶

چرا استفاده از عبارت « مقداري از مسلمانان » نادرست است ؟ ۵/۰نمره

۷

 

فوايد طرح نوشته را بنويسيد . ۵/۰نمره

 

1

زبان شناسی (۴نمره)

تفاوت هاي زبان با گفتار را بنويسيد ؟ ۱نمره

2

چرا بين شكل گفتاري و نوشتاري كلمات « خواستن » و « خواهش » تفاوت وجود دارد ؟ ۱نمره

3

تمايز زبان و گفتار را با قواعد شطرنج و بازي شطرنج مقايسه كنيد ؟ انمره

4

انسان خط و نوشتار را براي . . . . . . . . . . زبان و گفتاري به كار گرفته است . ۵/۰نمره

5

 

زبان و گفتار چه تفاوتي با خط و نوشتار دارد ؟ (ذكر ۲ دليل) ۵/۰نمره

 

 

5

 

 

املا وبیاموزیم (۳نمره )

با توجه به واژه هاي « برتريت » ، « دوئيت » و « انسانيت » به پرسش ها پاسخ دهيد . ۱نمره

الف) كداميك از كلمات بالا درست به كار رفته است ؟ چرا ؟

ب) شكل صحيح واژه هاي نادرست را بنويسيد ؟

 

 

 

6

 

 

 جملات زير را اصلاح كنيد ؟ ۱نمره

الف) مدير دبيرستان به او جايزه و از او تجليل كرد .

ب) او در مدخل ورودي شهر منتظر ايستاده بود .

ج) خواهم به تو گفت چگونه پيروز شدن خود را .

د) او به وسيله ي مطالعه خود را براي امتحان آماده كرد .

 

7

جمله ي « دانشگاه اساتيد خود را براي همايش علمي دعوت كرد » چه اشكالي دارد ؟ شكل درست آنرا بنويسيد ؟۵/۰نمره

با توجه به عبارت زير ، موارد حشو را بيابيد و دليل حشو بودن آنها را بنويسيد ؟ ۵/۰نمره

همين پارسال گذشته بودكه در مدخل ورودي سالن ايستاده بود و آخرين مسابقه ي فينال را تماشا مي كرد .

 

                                                  


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ ] [ ۱۶:۴۹ بعد از ظهر ] [ ]

به نام خدا زبان فارسی  ۲انسانی بهمن88  نام ونام خانوادگی 

۱- حرف ( ی) صامتی که بین دو مصوت بیا ید .................... نام دارد .

۲- گذاشتن تشدید پایانی لازم است به شرط این که .................. 

۳- روش های کلی وعمومی تحقیق را نام ببرید .

۴- مهمترین ابزار مرجع شناسی ................     نام دارد .

۵- در برگه کتاب خانه معمولا .......... و ............. و  ..................  نوشته می شود .

۶- فهرست مقالات فارسی تالیف ..................   است .

۷- در هر کتاب خانه معمولا ..............  نوع برگه در برگه دان وجود دارد .

۸- واج ها .......   زبان هستنند ، درحالی که الفبا نشانه های ............  هستند .

۹- واج های زبان به ..............  و ...............  تقسیم می شوند .

۱0- نام آوا را تعریف کنید ؟

 ۱1-آنچه به تحقیق اعتبار می بخشد ..................... نام دارد .

۱2-انواع فهرست را نام ببرید .

۱3- اسم جنس را با مثال تعریف کنید ؟

 

۱4- کلمات زیر طبق کدام الگوی هجایی ساخته شده اند ؟ مدرسه – دانشگاه – کاشت - درس

 

 

 

۱5- کلمات زیر چند واج و چند هجا دارند ؟بنویسید

دانش :

آسمان :

کاشانه :

یادگار :

۱6-در گروه های اسمی زیر هسته ، وابسته ، نوع وابسته را مشخص کنید( نمودار پیکانی رسم شود)

آفتاب روشن حقیقت :

هر چهار دانش آموز شرکت کننده :

برترین نیروی آدمی :

کتاب ادبیات سال دوم :

 

 

۱7- در متن زیر گروه های اسمی را مشخص کرده برای هر اسم چهار ویژگی بنویسید :

مدرسه هوشمند ایرانی

ویژگی های مدارس هوشمند در مدرسه هوشمند، برنامه درسي محدود كننده نيست و به دانش آموزان اجازه داده مي شود از برنامه درسي خود فراتر گام بردارند. در اين مدرسه، روش تدريس براساس دانش آموز محوري است

تأكيد بر مهارت هاي فكر كردن و فراهم ساختن محيط ياددهي ـ يادگيري، از راهبردها و خط مشي هاي مدرسه هوشمند است.

هفت اصل كليدي در مدارس هوشمند، عبارتند از: ۱ـ دانش خلاق، ۲ـ استعداد يادگيري، ۳ـ توجه به فهم مطالب، ۴ـ آموختن با هدف تسلط و انتقال آن، ۵ـ ارزيابي آموخته ها به شكل متمركز، ۶ـ غلبه بر مشكلات، ۷ـ مدرسه به عنوان يك سازمان آموزشي

مدرسه هوشمند مدرسه اي است كه كنترل و مديريت آن مبتني بر فن آوري رايانه اي و شبكه اي انجام مي شود و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هم هوشمند است.
در مدارس هوشمند، كامپيوتر جايگزين تخته سياه و سي.دي جاي دفتر مشق را مي گيرد.

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ جمعه سی ام بهمن ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:۲۵ قبل از ظهر ] [ ]

 

نام ونام خانوادگی:

رشته :

.

آموزش وپرورش منطقه ي بن

مدت : 60 دقیقه  ساعت شروع :

تاریخ آزمون:     /10/88                                                                                                                                                                               

نام درس :  زبان فارسي 2      سال دوم آموزش متوسطه رشته هاي تجربي وانساني

   دبیرستان : صادق آل محمد(ص) وردنجان                 نام دبیر : كريمي          نمره :                       تعداد صفحه : 2

w

رديف

سؤالات

نمره

1

الف- زبان شناسي (4 نمره)

1- تمایز زبان و گفتار را با قواعد شطرنج و بازی شطرنج مقایسه کنید/

 

 

2- راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار چیست؟

 

 

3- آیا گوناگونی سبکی، لهجه ای و گویشی به یگانگی زبان آسیب می رساند. توضیح دهید.

 

4-خط و نوشتار را انسان بنا به ........................ اختراع کرد و برای .......................... به کار گرفت.

 

5- زبان و گفتار ریشه در .......................... ولی خط و نوشتار ریشه در .....................دارد.

 

6- خط و نوشتار چگونه به زبان پیوند می خورد؟

 

 

 

1

 

 

1

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

2

ب- املا و بياموزيم (3نمره)

1- در گروه کلمات زیر، غلط ها را بیابید و صحیح آن را بنویسید.

قلیان درونی – کشت صیفی – محظوظ و برخوردار – قضا و پیکار – امارت و فرمانروایی

 

2- جمله های زیر را ویرایش کنید.

الف) مدیریّت او سبب ایجاد آشناییت او با دوستان جدیدش شده بود.

 

ب) اعتلا و ارتقاء مقام آن شخصیّت علمی دور از انتظار نبود.

 

ج) کتاب گلستان به وسیله ی سعدی شیرازی نوشته شده است.

 

 

3- حشو به چه معناست. یک مثال برای آن بنویسید.

 

 

4- چرا املای «ی» میانجی بزرگ بر شکل کوچک آن ترجیح دارد؟

 

5- بهترین خط برای نوشتن کدام است؟

 

 

 

1

 

 

75/0

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

5/0

 

 

25/0

 

3

پ- نگارش (5 نمره)

1- عنوان مناسبی برای متن زیر انتخاب کنید و تا سه سطر ادامه دهید.

«او یکی از آن دختران زیبا بود که گه گاه از روی اشتباه سرنوشت در خانواده ای فقیر به دنیا می آیند نه جهیزی داشت نه امید رسیدن به ارثیه ای ...»

 

2- کتاب شناسی چیست؟

 

 

 

 

 

3- زبان و قالب نوشته ی زیر را بنویسید.

«بوی نوروز می آمد که معلّممان سر کلاس گفت: بچّه ها عید داره نزدیک می شه، عیدی مش رضا یادتون نره.»

 

4- عنوان کتاب های «بحر در کوزه» و «آزادی مجسّمه» چگونه انتخاب شده است؟

 

 

5- دو مورد از فواید طرح نوشته را بنویسید.

 

 

6- دو مورد از ویژگی های زبان کودکان را بنویسید.

 

7- دو مورد از روش های کلّی و عمومی تحقیق را نام ببرید.

 

8- فضاسازی در قصیده چه نام دارد؟

 

9- در ارزشیابی یک اثر به .................................توجّه می شود نه رنجی که برای پژوهش کشیده می شود.

 

10- به جنبه های دستوری و نگارشی یک متن و مطابقت آن ها با زبان فارسی معیار در حوزه ی ویرایش .................................می پردازیم.

 

 

1

 

 

 

75/0

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

25/0

 

25/0

 

 

25/0

4

ت- دستور (8نمره)

1-جمله های زیر چند جزئی است؟ اجزای جمله ی آن را در نمودار بنویسید.

حافظ را لسان الغیب می نامند.

 

2- ویژگی های فعل «آورده شده بودند» را بنویسید.

 

3- جمله ی معلوم را به مجهول و جمله ی مجهول را به معلوم تبدیل کنید.

الف) خاک موسیقی احساس تو را می شنود.

 

ب) چنگ انداخته شده بود.

 

4- برای جمله های زیر، فعل هایی با شناسه مناسب بیاورید و رابطه ی شناسه را با نهاد از نظر شمار بررسی کنید.

الف) زری و یوسف به سراغ خوشه چین ها ..................... .(آمدن)ب) گل ها شکفته .................... .(شدن)

 

5- ساختمان فعل ها را در عبارت زیر بنویسید.

«دیوانه دستاری کهنه و پاره پاره بر سر داشت، از سر برگرفت و به آسمان پرتاب کرد.»

 

6- بن ماضی، بن مضارع و صفت مفعولی فعل «فرامی گیرد» را بنویسید.

 

7- افعال کمکی را در عبارت زیر مشخّص کنید.

اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. داشتم حکایت های صادق هدایت را می خواندم.

 

8- وجه افعال را مشخّص کنید.

در مصرف آب صرفه جویی کنید زیرا اگر باران نبارد خشکسالی خواهیم داشت.

 

9- جمله ی زیر را به چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند تبدیل کنید.«هوا سرد گشت.»

موفّق باشید

 

25/1

 

 

25/1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

75/0

 

75/0

 

75/0

 

 

 

75/0

 

 

5/0

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ یکشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۸ ] [ ۱۶:۵۸ بعد از ظهر ] [ ]

نام:                                                                 به نام خدا                                  دبیرستان

 

نام خانوادگی :                                                                                               پایه ورشته : دوم -  ریاضی و تجربی

 

تاریخ : 22/3/85                درس: زبان فارسی2           مدت : 75 دقیقه                  دبیرمربوطه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الف : زبان شناسی ( 4نمره )

 

1- چرا گوناگونی ها ی سبکی ، لهجه ای  و حتی گویشی به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند؟                                               5/0

2- بین گفتار ونوشتار از نظر سابقه ی زمانی چه تفاوتی وجود دارد؟                                                                             5/0

3- هجای تکیه دار را در واژگان زیر مشخص کنید . ( جدای از کلمه بنویسید .)                                                               5/0

   الف -  دانش آموز    /      /                                                    ب -  بینا      /       /  

4- تولید کدام الگوی هجایی زیر غیر ممکن است؟ چرا ؟                                                                                            5/0

   الف - مصّوت + صامت                                                        ب -  صامت + مصّوت

5- درعبارت « علم ومعرفت عالی ترین کمال انسانی است» یک تکواژ صرفی ویک تکواژ اشتقاقی مشخص کنید.                   5/0

  الف – تکواژصرفی                                                               ب -  تکواژ اشتقاقی

6- نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست؟ بنویسید .                                                                                             5/0

7- واژه ی « آدم » را واج نویسی کنید .                                                                                                                  5/0

8- خط  نوشتار به صورت .................. با زبان پیوند می خورند.                                                                             25/0

9- واژه ی « مدرسه » ازچند هجا تشکیل شده است؟ به تفکیک نشان دهید.                                                                    25/0

 


ب - املا وبیاموزیم ( 3نمره )

 

1- درعبارت زیر از واژه  های داخل پرانتز ، واژه ی مناسب را انتخاب کنید.                                                                 5/0

 « ( بنیان گذار  -  بنیان گزار ) مؤسسه ی خیریه ، اعضای ( سیاست گذاری  -  سیاست گزاری ) رامعرفی کرد.   

2- کدام گروه  واژگان زیر نادرست است؟ شکل درست آن ها را بنویسید.                                                                       5/0

  الف - قضا وپیکار              ب -  ازل وابد               پ- خواستگاه اجتماعی                  ت -  غالب وچیره 

3- کدام  واژه  در عبارت زیر ، کاربردش مناسب نیست ؟ چرا ؟                                                                                 5/0

      « مریم شاگرد ممتاز کلاس است . آن را از کودکی می شناسم .»

4- عبارت « بعید است که مسلمان کنیه توز باشد .» را کوتاه وبی فعل بنویسید                                                                 5/0

5- جمله ی « ابوعلی سینا دانشمند نامی ای در علوم عصر خود بوده است .» را به دوصورت ویرایش کنید.                          

    الف- ویرایش اوّل                                                               ب – ویرایش دوّم                                                    5/0

6- نوشتن « ه » پایانی به شکل «    » مربوط به خطّ تحریری است یا نسخ ؟                                                                  25/0

7- با توجه به درست بودن شکل املایی ( ارّابه -  عرّابه ) کدام رواج بیشتری دارد؟                                                        25/0

 


پ – نگارش ( 5 نمره )

 

1- قالب  و زبان نوشته ی  زیر را بنویسید.                                                                                                            5/0

 « مشدی حسن شروع کرد به دویدن . درحالی که آب از لبه ی سطل سرزیرمی کرد و می پاشید به لباسش یک ریز فریاد

   می کشید: دروغه ؛ گاو من در نمی ره ؛ دروغ می گی .»

2- شاعران ونویسندگان به چه منظوری از عنصر فضا سازی استفاده می کنند؟                                                               5/0

3- درعلوم پزشکی و فیزیک از کدام روش های تحیقیق بهره می گیرند .                                                                         5/0

4- انواع فهرست را نام ببرید و بنویسید کدام یک در آغاز تحقیق و کدام یک درپایان تحقیق می آید.                                        1

5- ازمیان شیوه های نقل مطالب از کتاب های مرجع ، دوشیوه را بنویسید.                                                                     5/0

6- درمقاله نویسی پس از پاک نویس وبازبینی نهایی ، چه چیزهایی را به آن ضمیه می کنیم .                                              5/0

7- مقاله ها از نظر هدف ومحتوا به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید .                                                                       5/0

8- برای آغا سخن یا هر نوشته ای چه مطالبی می تواند مؤثر ومناسب باشد ؟ ( دومورد کافی است )                                      5/0

9- گزارش یک مأمور از بازرسی بخش های یک کارخانه ، چه نوع گزارشی است ؟                                                      25/0

10-  گزارش  مأمور نیروی  انتظامی درباره ی یک پرونده ، ازنظر حجم چگونه است؟                                                   25/0

 

 

 

ت – دستور زبان فارسی ( 8 نمره )

 

الف – با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید :

  «  گاه باد سردی از جلگه می وزید . چند آهو ، می گذشتند زمان آن رسیده بود که به خانه بر گردیم .»

 

1- زمان وکاربرد فعل« می وزید » را بنویسید .                                                                                                       5/0

2- ساختمان فعل جمله ی آخر را بنویسید .                                                                                                             25/0

3- درعبارت یک قید مشخص کرده و نوع آن را بنویسید.                                                                                           5/0

4- یک فعل کمکی درعبارت مشخص کنید.                                                                                                           25/0

5- از فعل جمله ی اوّل یک اسم مشتق ...................... ویک صفت فاعلی ...................... بسازید .                                  5/0

6- در عبارت یک جمله ی هسته ...................... ویک جمله ی وابسته ......................مشخص کنید .                               5/0

7- نقش دستوری  واژگان « باد» ............. و « خانه » .............. را بنویسید.                                                               5/0

    ب -  درگروه اسمی زیر هسته ونوع وابسته ها را به تفکیک بنویسید. ( هرمورد 25/0)                                                   1                    

             « این دو دانش آموز ایرانی

 

   پ -  ساختمان واژگان زیر را بنویسید.                                                                                                                1

      1- ریشه (        )              2- گوشه گیر (         )             3- قدردان (          )            4- بزرگتر(          )

 

  ت -  ازمیان ترکیب ها ی زیر، ترکیب های اضافی را مشخص کرده ، نوع اضافات را بنویسید.                                         1

     1- منظره ی دیدنی              2- راننده ی اتوبوس              3- سخن سنجیده                  4- گل نسترن

 

  ث -  درعبارت « مردم ایران ، حافظ را لسان الغیب می خوانند .» به پرسش های زیر پاسخ دهید.                                       1

    1- عبارت چند جزئی است ؟  با ذکر اجزا                        2- فعل جمله را با توجه جمله مجهول کنید.

 

  ح -  با توجه به عبارت « توپکاپی ا زداشتن این آثار برخود می بالد.» به پرسش پاسخ دهید.

 

   1- نوع ضمیر « خود » را بنویسید....................... و مرجع آن را مشخص کنید ..............................                          5/0

   2- زمان و وجه فعل جمله را بنویسید.                                                                                                                 5/0

  

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       پیروز و سربلند باشید


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۱۷:۵۶ بعد از ظهر ] [ ]

زبان فارسی۲

نام:                                       باسمه تعالی                                                       تاريخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی:             آموزش وپرورش                                               مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس:                            دبیرستان طراح سؤال:   کریمی

نام دبیر:                      امتحان درس:    زبان فارسی 2                                         نيمسال اول /رشته:تجربی وریاضی    

ردیف                                                                                 صفحه یک                               بارم          

الف:

1-

 

 

 

2-

 

3-

4-

5-

6-

 

7-

8-

 

 

ب:

1-

 

 

2-

نگارش(5 نمره)

گونه زبان ونوع نوشته ي زير را  بنويسيد.

«ای فکر دور پرواز من!بال های عقاب آسایت را از پرواز باز دار وتوای کشتی تند رو خیال من !همین جا لنگر انداز.»                                                                 

فضا سازي يعني چه وچرا نويسندگان از عنصر فضا سازي استفاده مي كنند؟

 

براي تحقيق در مورد يك بناي تاريخي از كدام يك از روشهاي تحقيق استفاده مي كنيم ؟

در هر كتابخانه چند نوع برگه وجود دارد؟نام ببريد.

در زبان محاوره كلمات………….مي شود .

اگر عنوان نوشته اي «روشن تر از خاموشي »باشد،از كدام راه براي تعيين عنوان نوشته استفاده شده است؟

 

طرح در نوشته هاي كوتاه ……….ودر نوشته هاي بلند………و مکتوب مي باشد .

عبارت زير را ويرايش كنيد.

رزمندگان اسلام ساير شهرهاي ديگر را فتح کردند و بسيجيان دلاور دشمنان را نابود ومقداري را به اسارت گرفتند.و هدف آنها جلب رضاء خداوند بود.

دستور(8نمره)

در جملات زير نقش كلماتي را كه زير آنها خط كشيده شده است ،بنويسيد.

  الف:بولدزرچي جهاد خاك ريز  مي زد.         ب:مردم به او پهلوانمی گفتند.

    ج:مادر کودک راغذا داد.

براي جمله هاي زير، فعل هايي باشناسه مناسب بياوريد.

الف:مريم هميشه درس (خواندن)

ب:ديروزاستكان ها از دستم رها(شدن)وبر زمين (افتادن)

 

 

                                                                                                        

 

5/.

 

 

1

 

5/.

75/.

25/.

5/.

 

5/.

 

1

 

 

75/.

 

 

75/.

 

نام:                                              باسمه تعالی                                     تاريخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی:                   آموزش وپرورش                                        مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس:                                   دبیرستان طراح سؤال:   کریمی

نام دبیر:                              امتحان درس:    زبان فارسی 2                          نيمسال اول /رشته تجربی وریاضی   

ردیف                                                                                           صفحه دو                             بارم          

3-

 4-

 

 

5-

 

 

6-

 

 

7-

 

8-

 ج:

1-

2-

3-

 

 

در متن زير جمله ها را بيابيد ونمودار ساده ي هر جمله را رسم كنيد،سپس نهاد جداوپيوسته هر جمله را مشخّص كنيد.                     «دشمن برده ي ماشين است وتوماشين را درخدمت ايمان گرفته اي.»

 در جملات زير زمان افعال را مشخّص كنيد.

الف:دعا مي كنم كه گل هاي انديشه شما خرمن خرمن بشكفد.

ب:فقط پاهايش باد كرده بود واز زني سخن مي گفت.

جمله هاي زير را مجهول كنيد.

الف:او بسیاری از درس های کتاب زبان فارسی را خوانده است ..

ب:من نتيحه كاررا به شما خواهم گفت.

از فعل «خورده ایم»با حفظ شخص،ماضي مستمر،ماضي بعيد،مضارع اخباري ومضارع التزامي بسازيد.

فعل

ماضی مستمر

ماضی بعید

مضارع اخباری

مضارع التزامی

خورده ایم

 

 

 

 

وجه افعال مشخّص شده را بنويسيد.

گاهي جمله هایي ساخته مي شود كه تنها با آهنگ خيزان پرسشي مي شوند بدون آنكه كلمه اي پرسشي بيايد.

در عبارت زيرفعلهاي ساده،مركب وپيشوندي رامشخّص كنيد.

«او به باغجه مي نگريست ودر حال فکرکردن بودكه ناگهان برادرش او راصدا زد و اواز ترس از جايش برخاست .»

 زبان شناسي:(4نمره)

دو کلمه از زبان های دیگر مثال بزنید که بین شکل گفتاری  و نوشتاری آنها تفاوت وجود داشته باشد.

تمایز زبان وگفتار را با جدول ضرب مقایسه کنید.

آيا گوناگوني هاي سبكي ولهجه اي وحتي گويشي به يگانگي زبان آسيبي مي رساند يا نه؟چرا؟

 

2

 5/.

 5/1

 

 

1

 

5/.

 1

 5/.

1

1

نام:                                                      باسمه تعالی                                             تاريخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی:                           آموزش وپرورش                                               مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس:                                         دبیرستان

نام دبیر:                                    امتحان درس:    زبان فارسی 2                                    نيمسال اول    

   ردیف                                               صفحه سه

                                                                                                                                             بارم          

4-

5-

 

د:

1-

 

 

2-

 

3-

 

4-

زبان یکی ازتوانا یی های.ذهن انسان است. حال آن که گفتار فقط .........................این توانایی است .

تفاوت های میان گفتار ونوشتار را بنویسید .(دو مورد کافی است .)

 

املا وبیاموزیم(3 نمره)

کدام یک از جمله های زیر درست است ؟چرا؟

الف:  کتاب چشمه ی روشن به وسیله ی غلام حسین یوسفی نوشته شده است .

ب:غلام حسین یوسفی کتاب چشمه ی روشن را نوشته است.

چرا عبارت« شب لیلة القدر»حشو (زاید) دارد؟

 

کلمه ی عربی «املاء» را به شکل مضاف در جمله ای به کار ببرید.

 

از میان گروه کلمات زیر غلط ها را بیابید و درست آن ها را بنویسید .

  اعتلا و ارتقا-اسرار والتماس –عجز ولابع –متواضع و فروتن-ماه آزار- حدّنساب- مناعت طبع –اسیر وگرفتار

 

                                                                                                     پیروز وشادکام باشید.

5/.

1

 

 

1   

 

 

5/.

 

5/.

 

1

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۸۸ ] [ ۶:۲۱ قبل از ظهر ] [ ]

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی :                       مدت امتحان :   80 دقيقه

پايه : دوم                                 امتحان زبان فارسی (نوبت دوم)           نام دبير :

رشته :  کلاس : ........                      تاريخ امتحان:20/3/85

رديف

پيامبر اکرم (ص): روز قيامت محبوبترين آدميان نزد خداوند فرمانبردارترين آنها از اوست.

بارم

الف

زبان شناسی (4 نمره)

 

1-چرا شکل نوشتاری واژه  "خواهش" با شکل گفتاری آن متفاوت است ؟

2-..........يکی از توانايي های ذهن انسان است.  حال آن که ..............نمود آوايي اين توانايي است .

3- واژه ی "آسمان" چند هجا و چند واج دارد؟

4- در ساخت آوايي " رزمندگان" تکيه روی کدام هجاست؟

5- زبانشناسان نظام زبان را در چند سطح مورد بررسی قرار می دهند ؟ نام ببريد.

6- در کداميک از ساخت واژه ها زير، و نداشتقاقی و در کداميک تصريفی (صرفی) به کار رفته است؟ مشخص کنيد. عالی ترين – نويسندگان –خريدار

7- نقش اصلی ساخت واژه ی تصريفی چيست؟

 

 

5/0

5/0

 

5/0

25/0

75/0

1

 

5/0

ب

املا و بياموزيم (3 نمره)

 

1-به جای کلمه مشخص شده ، کلمه کوتاه تری قرار دهيد .

به چه علتی غايب شده است؟

2- در جمله زير کلمه حشو را مشخص کنيد.

بيايد سوابق گذشته را فراموش کنيم.

3- جملات زير را ويرايش کنيد.

الف) شما در اين صفحه ی کتاب ، عکس رنگی ای نمی بينيد.

ب) معلمم را ديدم و به آن سلام کردم.

ج) اين اتاق از چشم انداز نامناسبی برخوردار است.

4- نقطه چين را با کلمات مناسب پر کنيد.

الف) از ............(غدر- قدر) دشمن غافل مباش.

ب) نحوه ی........... (قيمت گذاری –قيمت گزاری ) بايد عادلانه باشد.

5- املای درست ترکيب های نادرست را بنويسيد.

الف) استرهام و ياری خواستن

ب) ثواب و مصلحت

ج) اثاث و شالوده

6- جمله ی " دروغگو" هيچ وقت رستگار نمی شود" را به صورت کوتاه و بی فعل  بازنويسی کنيد.

 

 

 

25/0

25/0

 

 

25/0

25/0

25/0

 

25/0

25/0

75/0

 

 

 

5/0

 

ج

نگارش (5 نمره)

1-ويژگی های زبان محاوره  را نام ببريد؟(2 مورد)

2- لازمه نگارش هر نوشته چيست؟

3- نويسنده ی کتاب " آزادی مجسمه " برای انتخاب اين عنوان از چه شيوه ای استفاده

کرده است؟

4- انواع فهرست يک تحقيق را نام ببريد؟

5- کدام يک از فرهنگ های زير تخصصی است؟

برهان قاطع- لغت نامه ی دهخدا- فرهنگ اصطلاحات علمی

6- دو مورد از ويژگی های يک مقاله خوب را بنويسيد.

7- انواع مقاله را از نظر هدف و محتوا نام ببريد.

8- گزارش تحصيلی از نظر حجم چه نوع گزارشی است؟

9- اطلاعات مربوط به گزارش به چه شيوه هايي گردآوری می شوند؟

10- در چه صورت از گيومه " " استفاده می شود؟

11- نقل مطلب از کتاب های مرجع به چند شيوه انجام می پذيرد؟ نام ببريد .

 

5/0

25/0

5/0

 

 

5/0

 

25/0

5/0

5/0

25/0

75/0

25/0

75/0

د

دستور (8 نمره)

 

1-نقش اجزای تشکيل دهنده ی جمله زير را مشخص کنيد.

رستم چهره ای محبوب و ملی دارد.

2- زمان و وجه فعل مشخص شده را در عبارت زير بنويسيد.

انسان متمدن امروز مضرات زياده جويي و خود خواهی را دريافته باشد. 

3- جمله ی " او داستان زيبايي گفته است" را مجهول کنيد .

4- در عبارت زير فعل از نظر ساخت (ساده –پيشوندی- مرکب) چگونه است؟

علی کتاب های زيادی درباره ی ادبيات خوانده است.

5- در عبارت های زير اسم شناس (معرفه) ، ناشناس (نکره) و اسم جنس را مشخص کنيد.

الف) ميوه برای سلامتی انسان لازم و ضروری است.

ب) او اين کتاب را معرفی کرد.

ج) هرگز سخنی را بی تامل نزن

6- واژه های زير ا زنظر ساخت چگونه اند؟ (مرکب- ساده – مشتق- مشتق مرکب)

ناجوان مرد- سياه سرفه

7- در گروه اسمی " خوش بوترين گل زيبا " هسته و نوع وابسته های پيشين و پسين آن را مشخص کنيد.

8- ترکيب اضافی " عنوان نامه" تعلقی است يا غير تعلقی؟

9- در عبارات زير ضمير و نوع آن را مشخص کنيد.

عکس های خود را مخفی کردم تا با ديدن آن ها ياد گذشته نيفتم .

10- شبه جمله را مشخص کنيد.

" اگر مرد ميدانيد ، بسم الله و گرنه از واوای گفتن کاری ساخته نيست."

11- در عبارت زير قيدها را بيابيد و نوع آن را بنويسيد.

شما عمدا به منطقه ی ممنوع رفته ايد.

12- جمله مستقل ساده و جمله ی مستقل مرکب را مشخص کنيد.

الف) ما رفتيم که او را ببينيم.

ب) از مدرسه تا خانه پياده رفتم.

13- در جمله مرکب زير، پيوند وابسته ساز و جمله ی هسته و وابسته را مشخص کنيد .

" آمده ام تا شما را به عروسی دعوت کنم."

 

 

75/0

 

5/0

 

5/0

25/0

 

75/0

 

 

 

 

5/0

 

75/0

 

5/0

1

 

25/0

 

1

 

5/0

 

 

75/0

موفق باشيد

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ دوشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۷ ] [ ۱۷:۱۱ بعد از ظهر ] [ ]

زبان فارسی 2  خرداد 83                                                                              شماره 1

 

دستور :

 

1)                اسم هاي مشخص شده را از نظرشناس ، ناشناس و اسم جنس بودن، مشخص کنید .

                               پدر حمید کتابی را خرید .

 

2)    نوع ترکیب ها( وصفی يا اضافی) را مشخص کنید .      الف : عمید نیشابور     ب: غلام ناشناس

 

3)    اضافه ی تعلقی و غیر تعلقی را در ترکیب های زیر معلوم کنید  .

 

      الف : دست طمع                      ب: کتاب علی

 

4)    جملات معلوم را به مجهول و مجهول را به معلوم تبديل كنيد.  

               الف : نامه نوشته شد .                  ب: خیاط لباس ها را دوخت .

 

5)    قید فعل ، قید قید و قید جمله را مشخص کنید  .     امید خوشبختانه بسیار خوب نوشت .

 

6)    شبه جمله ها را مشخص کنید .    

 به به چه باغ زیبایی  . دریغا که فصل جوانی گذشت . افسوس که سلام نکردم .

 

7)     ساخت ( ساده – مرکب – مشتق – مشتق مرکب ) واژه های ذکر شده را بیان کنید .

 

                   عروسک – آشپز – عاقل – دانشجو

 

8)    از مصدر « بریدن » موارد خواسته شده را بنویسید .

 

الف : بن مضارع :                                                           ب: ماضی نقلی اول شخص جمع :

 

ج :   مضارع مستمر اول شخص مفرد :                                 د : ماضی التزامی سوم شخص جمع :

 

9)    در نوشته ی زیر گروه های قیدی را پیدا کرده ، نوع آنها را بنویسید .

 

 باران هنوز می بارید . احمد و رضا کاملا خیس شده بودند . زمان به کندی می گذشت اما از دوستانشان خبری نبود .

 

10)            در جمله های مرکب زیر جمله ی هسته و وابسته و پیوندهای وابسته ساز را مشخص کنید .

 

الف : اگر دنیا از تملق خالی شود ، از متکبر نیز خالی خواهد شد .

 

ب: باید سخت کوش باشیم زیرا که خوشبختی در گرو سخت کوشی است .

 

نگارش :

 

1)    اگر بخواهیم درباره ی موضوعی با تعداد زیادی مصاحبه کنیم از ........................ استفاده می کنیم .

 

2)    دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید .

 

3)    ویرایش کنید . یک عدد دیوان شاعره ي معاصر ایران پروین اعتصامی را خریدم .

 

4)    هر مورد در فرهنگ معین چه مفهومی دارد ؟   الف : نشانه ی «             »        ب: «تر»

 

5)    مقاله ها از نظر هدف و محتوا و شیوه ی نگارش چند دسته اند ؟ نام ببرید .

 

6)    دو مورد از ویژگی های مقاله را بنویسید .

 

7)    قدم اول در تحقیق و پژوهش چیست ؟ و آن چند شرط دارد ؟

 

8)    شیوه های گرد آوری اطلاعات را برای تهیه ی گزارش نام برده یکی را به دلخواه توضیح دهید .

 

زبان شناسی :

 

1.      زبان و گفتار ریشه در ........................ دارد حال آنکه خط و نوشتار ریشه در ................ دارد .

 

2.     یک فایده از فواید تمایز زبان و گفتار را بنویسید .

 

3.     کلمه ی « دانش آموز » چند تکواژ دارد ؟ بنویسید .

 

4.     بیانگر ساختمان چه نوع واژه های است ؟  ( مرکب – مشتق – ساده )

 

الف : تکواژ آزاد + تکواژ آزاد  :

 

ب: تکواژوابسته  + تکواژ آزاد :

 

5.     برای هر یک از کلمات « تک هجایی » « دو هجایی » « سه هجایی » و « چهار هجایی » یک نمونه بنویسید .

 

6.     واژه  های « مدرسه » و « کتابخانه » چند هجا و واج دارد بنویسید .

 

املا و بیاموزیم :

 

1)    شکل مناسب هر مورد را بنویسید .     الف : بازرسین                    ب: سنگ سیاه حجر الاسود

 

2)    صحیح کلمات و ترکیب های ذکر شده را بنویسید .   الف : درنگ و تعخیر                 ب: اداره ی مطبوع

 

3)    چه نوع خطی برای نوشتن املا توصیه می شود ؟

 

4)    صحیح جمله های زیر را بنویسید .

 

الف : حسین  دوست پنج ساله ی من است .

 

ب   : این کتاب هیچ فرقی از آن ندارد .

 

ج   : این اتاق از چشم انداز نامناسبی برخوردار است .

 

5)    جمله های زیر را به صورت کوتاه و بی فعل باز نویسی کنید .

 

الف : دانش آموز خوب هرگز دروغ نمی گوید .

 

ب   : از انسان خسیس انتظار بخشش نداشته باش .

 

 

زبان فارسی 2  رشته : انسانی و تجربی           خرداد 84                                            شماره 2

 

الف : بخش دستور :

 

1)    با توجه به عبارت ( دلاوران ما با دشمن جنگیدند ) به سوالات پاسخ دهید ؟

 

الف : جمله ی بالا چند جزئی است ؟                              ب: نهاد پیوسته را مشخص کنید ؟

 

ج: زمان و نوع فعل «جنگیدند » را مشخص کنید ؟

 

2)    فعل های مقابل را مجهول کنید ؟   الف : می نویسد (                  )   ب: دوخته بود (                    )

 

3)    نوع فعل های مشخص شده را از نظر ساختمان مشخص کنید ؟

 

الف  - علی کتاب را از قفسه بر می دارد  . (                       ) 

 

  ب – علی کتاب های زیادی خوانده است . (              )

 

4)    واژه ی « گل» در کدام گزینه اسم جنس است ؟

 

الف: مریم آن گل را دوست دارد .                         ب: گل زینت بخش طبیعت است .

 

5)    ساختمان اسم های زیر را مشخص کنید ( ساده – مشتق ... )

 

الف – نوروز (           )   ب – فرهنگ (            ) ج : سه گوشه (            )  د: آموزش (               )

 

6)    اضافه تعلقی و غیر تعلقی را مشخص کنید ؟

 

الف : داس مرگ (                           )               ب: گفتن راز (                                  )

 

7)    در عبارت زیر یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی بیابید ؟

 

دیوانه ای به نیشابور می رفت دشتی پر از گاو دید پرسید : این ها از کیست ؟ گفتند : از عمید نیشابور است .

 

8)    با ذکر مثال بگویید ضمیر مشترک  « خود »  چه نوع وابسته ای می پذیرد ؟

 

9)    ضمایر و مرجع آنها را مشخص کنید ؟

 

الف – گالیله قدم به قدم سر نوشت خویش را می سازد .

ب – نام این روز نامه  به اندازه ای بر سر زبان ها بود که قزوینی مدیر آن را به نام نسیم شمال می شناختند .

 

10)            در عبارت های زیر قید ها را مشخص کرده و نوع آنها را بنویسید ؟

 

الف – ظاهرا بیمار نیازمند معاینه ای دقیق است .        ب – این گزارش ها گاه به صورت کتابی در می آید .

 

11)            در جمله های مرکب زیر جمله ی هسته و وابسته را مشخص کنید ؟

 

الف – مشکل بود که آنها از رود خانه بگذرند .              ب: چون از تاخیر قطار خبر داشتیم عجله نکردیم .

 

12)            در عبارت ( اگر مرد میدان هستيد، بسم الله و گرنه از وای گفتن کاری ساخته نیست ) یک شبه جمله بیابید .

 

 

ب) بخش زبان شناسی :

 

1)    چگونه می توانیم ثابت کنیم که کرو لال ها از توانش زبانی برخوردارند ؟

 

2)    یک مورد از تفاوت های گفتار و نوشتار را بنویسید ؟

 

3)    تعداد هجاها و واج های کلمه ی ( هنگامه ) را  بنویسید ؟

 

         تعداد هجا (               )  تعداد واج (                )

 

4)    با ذکر مثال نشان دهید حرف « و » نماینده ی چند واج است ؟

 

5)    نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست ؟

 

6)    در کدامیک از ساخت واژه های زیر وند اشتقاقی و در کدامیک وند صرفی  به کار رفته است ؟

 

الف – آفرینش :                 ب: سخن سرایان :                   ج : عالی ترین :                  د: سودمند :

 

7)    کدامیک از واج های زیر دارای چند شکل مکتوب است ؟

 

الف – ک                         ب – خ                              ج – ت

 

بخش نگارش :

 

1)    دو مورد از راه های انتخاب عنوان  نوشته را بنویسید ؟

 

2)    دو مورد از روش های کلی تحقیق را نام ببرید ؟

 

3)    یادداشت برداری در تحقیق به چند شکل انجام می پذیرد؟ نام ببرید .

 

4)    علامت قلاب [       ]  و « سه » در فرهنگ معین نشانه ی چیست ؟

 

5)    در مقالات تحلیلی نویسنده برای اثبات مدعای خود از چه برهان هایی کمک می کیرد ؟

 

6)    حجم مقاله به چه چیزی بستگی دارد ؟

 

7)    شیوه های گرد آوری اطلاعات مربوط به هر گزارش  را نام ببرید ؟

 

8)    دو مورد از ویژگی های مقاله را بنویسید ؟

 

 

بخش املا و بیاموزیم :

 

1)    چه نوع خطی برای املا توصیه می شود ؟

 

2)    کاربرد « یت » مصدر ساز عربی در کدامیک از کلمات زیر درست است ؟

 

الف – آشنا  :             ب – شهر :                  ج – بشر :                        د – خوب :

 

3)    جملات زیر را ویرایش کنید ؟

 

الف – نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد .

 

ب – بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم .

 

4)    ملاک ما در انتخاب صحیح کلمات در املا چیست ؟

 

5)    کدامیک از جملات زیر درست است ؟ چرا ؟

 

الف – معلمم را دیدم و به آن سلام کردم .           ب- کتاب را از این کتاب فروش خریده ام .

 

6)    در کدام گزینه « و » مبانیت ياا استبعاد وجود دارد ؟

 

الف – علی کتاب و مداد خرید .                            ب – فصل امتحانات و مسافرت  ؟

 

7)    املای کدام یک از کلمات زیر درست نیست ؟

 

الف – بنیان گذار                          ب – سیاست گذار                              ج  - خدمتگذار

 

8)    در گروه کلمات زیر شکل صحیح غلط های املایی را بنویسید ؟

 

دغدغه و اضطراب – مذبور و یاد شده – صولت حیدری – ضریح آرامگاه – قالب و چیر

 

 

زبان فارسی 2                                                                                                شماره 3      

 

الف – بخش دستور :

 

1)    در جمله زیر ،نهاد جدا و نهاد پیوسته را مشخص کنید .

 

ما به دانشگاه می رویم :          نهاد جدا (                        )          نهاد پیوسته (                        )

 

2)    فعل مرکب و پیشوندی را در جمله های زیر مشخص کنید .

 

الف – محمود کتاب علی را مطالعه کرد (               ) ب – دوستم از مسافرت بر می گردد (                   )

 

3)    جمله مقابل را مجهول کنید .             احمد نامه را نوشت .

 

4)    برای جمله های زیر ،فعل هایی با شناسه ی مناسب بیاورید .

 

با دیگران چنان رفتار ( کردن ) که دوست داری با تو رفتار ( کردن )

 

5)    در نوشته زیر ، گروه قیدی را پیدا کنید و نوع آن را  ( نشانه دار – بی نشانه ) بنویسید .

 

همه ی مشق ها را با دقت نوشته بود .

 

6)    واژه «خندان » در کدام جمله ،مسند و در کدام جمله ،قید است ؟

 

الف – او خندان است (                )    ب – دوستم خندان آمد (                     )

 

7)    در نوشته ی مقابل ضمیر و مرجع آن را مشخص کنید .    گالیله قدم به قدم سرنوشت خود را می سازد .

 

8)    در جمله ی مرکب زیر ، جمله هسته و جمله وابسته را مشخص کنید .

 

ما دانستیم که شما می آیید :      جمله هسته (                  )             جمله وابسته (                  )

 

9)    نوع فعل ها را از نظر زمان بنویسید .

      رفته است (                )         خواهم رفت (                   )

 

10)            انواع اضافه را ( تعلقی – غیر تعلقی ) در ترکیب های زیر مشخص کنید .

 

کتاب علی (                     )                    روز شنبه (                          )

 

11)            کلمات مقابل را با نشانه مناسب ،جمع ببندید .    

   آشنا (                        )       پرنده (                   )

 

12)            بن ماضی مصدر های زیر را بنویسید .

 

رفتن (                             )                     خوردن (                              )

13)           ساخت صفت ها (ساده ،مرکب ،مشتق و مشتق – مرکب ) را مشخص کنید .

 

عاقل (               )      ایرانی نژاد (                )       نا سپاس (                )   بد اخلاق (              )

 

14)           با توجه به جمله « کتاب را خریدم » به پرسش های زیر درباره « کتاب » پاسخ دهید .

 

1 – اسم عام است یا خاص ؟                               2 – مفرد است یا جمع ؟

 

3 – معرفه است یا نکره ؟                                  4 – ساده است یا مرکب ؟

 

ب) بخش نگارش :

 

1)    فرهنگ معین در چند جلد و چند بخش تنظیم شده است ؟

 

2)    در لغت نامه دهخدا ، علامت داخل کمانک (                ) نشانه ی چیست ؟

 

3)    جمله زیر را ویرایش کنید .

 

خواهم به تو گفت چگونه پیروز شدن خود را .

 

4)    دو ویژگی زبان محاوره ای را بنویسید .

 

5)    نشانه ی اختصاری زیر را به صورت کامل بنویسید . 

 

            ره (                                       )          ه . ش (                                           )

 

6)    تفاوت « طرح » در نوشته های کوتاه و نوشته های بلند را بنویسید .

 

7)    حجم مقاله به چه چیزهایی بستگی دارد ؟

 

8)    «گزارش بازدید مامور بانک ازمنزلی مسکونی برای دادن وام بانکی »از نظر موضوع چه گزارشی است ؟

 

9)    عبارت زیر را ویرایش  کنید .

 

آیا چگونه می توان به قول معروف بر علیه سوابق گذشته ی افراد ی که نمی شناسیم ، عملیات قانونی را انجام دهیم ؟

 

 

ج ) بخش زبان شناسی :

 

1)    چگونه می توانیم ثابت کنیم که کرولال ها از توانش زبانی برخوردارند ؟

 

2)    انواع تک واژ ( آزاد – وابسته ) را در کلمه ی « رفتار » مشخص کنید .  آزاد (        )  وابسته (        )

 

3)    از راه جانشین سازی واج ها در ساخت آوایی کلمه ی « نان » دو کلمه جدید بسازید .

 

4)    تعداد هجاها ( بخش ها ) ی کلمات مقابل را بنویسید .   دبیرستان (               )        آزادی (                )

 

5)    واج ها ی کلمه ی « دانش » را مشخص کنید .

 

6)    تفاوت میان گفتار و نوشتار را بنویسید .

 

 

د) بخش املا و بیاموزیم :

 

1 – به جای کلمات مشخص شده ، کلمات کوناه تر ی قرار دهید .

 

الف  - از سوی  دوستم نامه ای آمد .                   ب- به چه علتی  غایب شده است ؟

 

2 – جمله مقابل را به دو صورت ویرایش کنید :    رستم در شاهنامه ، پهلوان قوی ای توصیف شده است .

 

1 -                                                               2 –

 

3 – جمله زیر را به صورت کوتاه و بی فعل باز نویسی کنید .

 

مسلمان با دروغ میانه ای ندارد .

 

4 – چرا جمله ی « این بیمار از ضعف و کم خونی برخوردار است » نادرست است .؟

 

5 – کاربرد درست ضمیر را در جمله ی زیر بنویسید .

 

برادرت آمد . من آن را در کتابخانه دیدم .

 

6 – در مثال های زیر ، کدام یک از واژه های داخل پرانتز درست است ؟ زیر آن خط بکشید .

 

الف – نحوه ی ( قیمت گذاری  -  قیمت گزاری ) باید عادلانه باشد.

 

ب – ما هرگز نخواهیم توانست حق پدر و مادر را – آن گونه که شایسته است – ( بگذاریم – بگزاریم )

 

 

زبا ن فارسی 2                                                                                              شماره 4     

 

الف – دستور :

 

1)     وجه ، زمان و نوع فعل ( می کوشند ) را مشخص کنید .

 

2)    جمله ی ( خیاط لباس می دوزد ) را مجهول کنید .

 

3)    فعل های زیر را منفی کنید .

 

 

( خوانده است )                                        ( دارد می رود )

 

4)    نوع فعل را در جمله ی زیر با توجه به ساختمان آن مشخص کنید .

 

« بچه ها از جنگل باز گشته بودند . »

 

5)    با استفاده از« اسم  + بن مضارع » یک اسم مرکب بسازید .

 

6)    ویژگی های اسم مشخص را در جمله ی زیر بنویسید .

 

( هرگز سخنی  را بی تامل بر زبان نیاور )

 

7)    نوع اضافه را ( تعلقی  - غیر تعلقی ) در ترکیب های زیر مشخص کنید .

            كتاب علي                          روز شنبه   

 

8)    نوع صفت های زیر را با توجه به ساختمان آنها مشخص کنید .

 

( چهار ده سال )                             (بلند قد )                        ( زیبا )

 

9)    نوع وابسته ها را در گروه اسمی زیر به طور دقیق مشخص کنید .

 

( آن کتاب خواندنی ادبیات )

 

10)            مرجع ضمایر به کار رفته در جمله های زیر را بیایید .

 

مادر بچه ها گفت : « چشم هایتان را روی هم بگذارید تا برای شما قصه بگویم .»

 

11)            نقش کلمه ی غمگین را در هر یک از جمله های زیر مشخص کنید .

 

مریم غمگین به خانه رفت .                                 مریم غمگین شد .

 

12)            نوع قید های مشخص شده را دقیقا بنویسید .

 

گیاهان  به تدریج رشد می کنند و طبیعت با گياهان هميشه  زیبا می سازند .

 

 

ب) نگارش :

 

1)    انواع نوشته را به اعتبار طرز بیان بنویسید .

 

2)    فضا سازی چیست ؟

 

3)    یادداشت برداری در تحقیق به چند شکل انجام می پذیرد ؟

 

4)    قدم اول در تحقیق و پژوهش چیست ؟

 

5)    تلفظ صحیح کلمه در فرهنگ معین و لغت نامه ی دهخدا چگونه نشان داده می شود ؟

 

6)    قسمت های تشکیل دهنده ی یک مقاله را نام ببرید ؟

 

7)    انواع مقاله ها را از نظر هدف و محتوا فقط نام ببرید ؟

 

8)    برای هر یک از انواع گزارش های ( دوره ای و مرتب ) و ( موردی و اتفاقی ) یک نمونه مثال بزنید .

 

 

ج ) زبان شناسی :

 

1)    چرا به کار بردن كلمه ( خوبیت ) درست نیست . شکل درست این کلمه رابنویسید .

 

2)    دو واژه بنویسید که شکل گفتاری و نوشتاری آن تفاوت داشته باشد .

 

3)    کلمه ی « برادر » چند  هجا و چند  واج  است ؟

 

4)    زبان شناسان زبان را درچند سطح مطالعه می کنند ؟ این سطوح را نام ببرید ؟

 

5)    در عبارت زیر ساخت واژه های صرفی و اشتقاقی کلمات مشخص شده را معین کنید .

 

( درختی  که میوه بدهد ارزش  بیشتری دارد و سودمندتر است .

 

6)    تکواژ چیست ؟ کلمه ی ( دانش آموز ) از چند تکواژ درست شده است ؟

 

د) املا و بیاموزیم :

 

1) در ترکیب های زیر کدام گزینه حشو دارد ؟

 

الف – سال گذشته               ب – پس بنابراین                       ج – روزنامه ی اطلاعات

 

2) نشانه های اتصال چیست ؟

 

3 – کدامیک از انواع خط مختص دست نوشته هاست ؟

 

4 – ملاک ما برای انتخاب املای صحیح واژه ها چیست ؟

 

 

5 – جمله ی زیر را به صورت کوتاه و بی فعل  باز نویسی کنید .

 

                امام حسین  ( ع) هرگز حاضر نشد در برابر یزید تسلیم شود  .

 

6- اشکال جمله ی زیر راتوضیح دهید .

 

               این بیمار از ضعف و کم خونی برخوردار است و باید درمان شود .

 

 

 

 

 

زبان فارسی  2                                                                                                 شماره 5

 

دستور :

 

1)    فعل « خواندی » را با حفظ شخص به مضارع اخباری و ماضی بعید بر گردانید .

  

           مضارع اخباری                          ماضی بعید

 

2)    جمله ی زیرر را مجهول کنید .

 

               احمد نامه را نوشت .

 

3)    هسته و وابسته های پیشین و پسین را در گروه اسمی زیر مشخص کنید .

 

              « یک شعر مبالغه آمیز شيوا »

 

4)    ساخت (ساده ، مشتق و.... ) صفت های زیر را بنویسید .

 

چهار ساله :              ریش سفید :               شکسته :                     عاقل :

 

5)    اضافه تعلقی و غیر تعلقی را مشخص کنید .

 

گل لاله                            قانون کار

 

6)    نوع قید ها را در عبارت زیر مشخص کنید . ( نشانه دار و بی نشانه )

 

            بالاخره احمد را در خیابان دیدم .

 

7)    در جمله مرکب زیر « پسوند وابسته ساز ، جمله هسته و وابسته » را مشخص کنید .

 

                  شنیده اید که علی از مسافرت آمده است ؟

 

8)    در جمله زیر ضمیر ، نوع ضمیر و مرجع آنرا مشخص کنید .

 

                استاد یک جلد کتابشان را هدیه کردند .

 

9)    شبه جمله را در عبارت زیر مشخص کنید .

 

اگر مرو میدان هستيد . بسم الله و گرنه از وای وای گفتن کاری ساخته نیست .

 

10)          واژه « خوش خط » را یک بار در نقش مسندی و یک بار در نقش قیدی در جمله بکار برید .

 

مسند :                                               قید :

 

 

نگارش :

 

1)    ویژگیهای  « نوشتار معیار » را بنویسید .

 

2)    چرا در میان منابع پژوهشی ، کتابهای مرجع جایگاه ویژه ای دارند ؟

 

3)    در کار تحقیق چه عواملی نقش اساسی دارند ؟

 

4)    قسمت های تشکیل دهنده یک مقاله را بنویسید .

 

5)    مقاله ها از نظر هدف و محتوا به دو دسته تقسیم می شوند . فقط نام ببرید .

 

6)    « پرس و جو و مصاحبه » از مراحل تهیه گزارش را توضیح دهید .

 

زبان شناسی :

 

1)     واج ها و هجاها رامشخص كنيد .

 

 دانش :    هجا = ...................            واج = .................  

 مهربان  : هجا = ..................             واج = .................

 

2)    چگونه ثابت می کنید کرولال ها از توانش زبانی برخوردارند ؟

 

3)    تکواژ را تعریف کنید .

 

4)    در کدام یک از ساخت واژه های زیر وند اشتقاقی و وند صرفی به کار رفته است ؟

 

کارگر :                                         درختان :

 

5)    چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری کلمه « خواهر » تفاوت وجود دارند .

 

6)    واج های زبان به دو دسته ی .................. و ..................... تقسیم می شوند .

 

املا و بیاموزیم :

 

1)    چرا به کار بردن واژه ی « آشناییت » درست نیست .

 

2)    املای درست واژه های را بنویسید .

 

ادا و اتوار ........................                  مسئول برگذاری .............................

 

3)    درست جمله ی زیررا بنویسید .

 

                به دوست همسایه ام سلام کردم .

 

4)    به صورت کوتاه باز نویسی کنید . « امام حسین ( ع) هرگز حاضر نشد در برابر  یزید  تسلیم شود» .

 

5)    ویرایش کنید .

 این بیمار از ضعف و کم خونی بر خوردار است و باید تقویت شود .

 

6)    چه هنگام شکل اختصاری کلمه را درجمله به کار می بریم .

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۷ ] [ ۱۹:۴۵ بعد از ظهر ] [ ]
به نام خدا زبان فارسی ۲انسانی بهمن87  نام ونام خانوادگی  دبیر کریمی

۱- حرف ( ی) صامتی که بین دو مصوت بیا ید .................... نام دارد .

۲- گذاشتن تشدید پایانی لازم است به شرط این که .................. 

۳- روش های کلی وعمومی تحقیق را نام ببرید .

۴- مهمترین ابزار مرجع شناسی ................     نام دارد .

۵- در برگه کتاب خانه معمولا .......... و ............. و  ..................  نوشته می شود .

۶- فهرست مقالات فارسی تالیف ..................   است .

۷- در هر کتاب خانه معمولا ..............  نوع برگه در برگه دان وجود دارد .

۸- واج ها .......   زبان هستنند ، درحالی که الفبا نشانه های ............  هستند .

۹- واج های زبان به ..............  و ...............  تقسیم می شوند .

۱۰- دایره المعارف فارسی به سرپرستی .................... تالیف شد .

۱۱- نام آوا را تعریف کنید ؟

 ۱۲-آنچه به تحقیق اعتبار می بخشد ..................... نام دارد .

۱۳-انواع فهرست را نام ببرید .

۱۴- اسم جنس را با مثال تعریف کنید ؟

 

۱۵- کلمات زیر طبق کدام الگوی هجایی ساخته شده اند ؟ مدرسه – دانشگاه – کاشت - درس

 

۱۱- کلمات زیر چند واج و چند هجا دارند ؟بنویسید

دانش :

آسمان :

کاشانه :

یادگار :

۱۲-در گروه های اسمی زیر هسته ، وابسته ، نوع وابسته را مشخص کنید( نمودار پیکانی رسم شود)

آفتاب روشن حقیقت :

هر چهار دانش آموز شرکت کننده :

برترین نیروی آدمی :

کتاب ادبیات سال دوم :

 

۱۳- نام کامل علامت های اختصاری زیر را بنویسید :

نگا:                                 قس :                          الخ :                        صص :     

     

۱۴- در متن زیر گروه های اسمی را مشخص کرده برای هر اسم چهار ویژگی بنویسید :

مدرسه هوشمند ایرانی

ویژگی های مدارس هوشمند در مدرسه هوشمند، برنامه درسي محدود كننده نيست و به دانش آموزان اجازه داده مي شود از برنامه درسي خود فراتر گام بردارند. در اين مدرسه، روش تدريس براساس دانش آموز محوري است

تأكيد بر مهارت هاي فكر كردن و فراهم ساختن محيط ياددهي ـ يادگيري، از راهبردها و خط مشي هاي مدرسه هوشمند است.

هفت اصل كليدي در مدارس هوشمند، عبارتند از: ۱ـ دانش خلاق، ۲ـ استعداد يادگيري، ۳ـ توجه به فهم مطالب، ۴ـ آموختن با هدف تسلط و انتقال آن، ۵ـ ارزيابي آموخته ها به شكل متمركز، ۶ـ غلبه بر مشكلات، ۷ـ مدرسه به عنوان يك سازمان آموزشي

مدرسه هوشمند مدرسه اي است كه كنترل و مديريت آن مبتني بر فن آوري رايانه اي و شبكه اي انجام مي شود و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هم هوشمند است.
در مدارس هوشمند، كامپيوتر جايگزين تخته سياه و سي.دي جاي دفتر مشق را مي گيرد.


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات زبان فارسی 2
[ جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۷ ] [ ۱۶:۳۰ بعد از ظهر ] [ ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم
سپاس خداوندی را که منت نهاد برما تابتوانیم مطالبی را در زمینه های زبان وادبیات فارسی تقدیم علاقمندان گردانیم در این وبلاگ می توانید شرح ومعنی دروس ‘ پاسخ خود آزمایی ‘ تاریخ ادبیات ‘ نمونه سوال چهار گزینه ای ‘نمونه سوال واگرا از کل کتاب‘ وآرایه های ادبی را مشاهده نمایید . کافی است پایه ودرس راانتخاب نمایید ودر صفحات باز شده موضوع را بیابید.امید است با راهنمایی های خردمندانه ما را درجهت هر چه پر بار تر نمودن وبلاگ یاری نموده وما را نظرات خویش بهر مند سازید.(( همچنین می توانید سوالات درسی خود را نوشته وارسال نمایید تا جواب به نشانی شما ارسال گردد )) غرض عرض ارادتی است خدمت همکاران وشما دانش آموزان عزیز .در پایان از کلیه ی همکاران که با ارسال نظرات تجارب واندوخته های خود ما را یاری کردند بی نهایت سپاس گزاریم-×××بنا به درخواست شما دانش آموزان خلاصه ی قواعد عربی را نیز در وبلاگ قرار داده ایم×
با آرزوی موفقیت- کریمی دبیر ادبیات فارسی . نشانی اینترنتی karimivardanjani@yahoo.com
موضوعات وب
حمایت می کنیم

جهت دریافت برنامه های رادیو افسران کلیک کنید

امکانات وب
حرم فلش - کد دعای فرج برای وبلاگ