بررسی زبان و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

سوالات ادبیات

 درس مسافر

 با توجه به شعر زیر به سؤالات زیر پاسخ دهید :

وپیدا نکردم درآن کنج غربت / به جز آخرین صفحه ی دفترت را / همان دستمالی که پیچیده بودی / درآن مهر وتسبیح وانگشترت را / همان دستمالی که پولک نشان شد /وپوشید اسرار چشم ترت را / سحر، گاه رفتن زدی با لطافت / به پیشانی ام بوسه ی آخرت را / وبا غربتی کهنه تنها نهادی / مرا آخرین پاره ی پیکرت را /کجا می روی ؟ای مسافر درنگی /ببر با خودت پاره ی دیگرت را

 

1- به اعتقاد شاعر ازدوستش چه چیزی به یادگار مانده است ؟

2- به نظر شاعر چه چیزی نشان دهنده ی ناگفتنی های چشم تر شاعر است ؟

3- دراین درس ، مسافر دنیای باقی چه کسی است ؟ و چه درخواستی ازاودارد؟

4- شاعر پیوستگی خود ومخاطب را چگونه می داند ؟

 درس کعبه مخفی

1- در بیت زیر شاعر ازمیان دل وکعبه کدام را ترجیح می دهد ؟ چرا؟

« برو طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است / که آن خلیل بناکرد واین خدا خود ساخت »

2- دربیت « شمعیم وخوانده ایم خط سرنوشت خویش / مارا برای سوز وگداز آفریده اند » مصراع دوم به چه معناست ؟و چراانسان ها به شمع مانند شده اند ؟

3- دربیت « پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم /شمعم که جان گدازم ودودی نیاورم » چه وجه شباهتی بین شمع وعاشق واقعی وجود دارد ؟

4- چرا شاعر در این بیت می گوید : پروانه نیستم ؟

  درس پانزدهم – جلوه های هنر دراصفهان

با توجه به متن زیر ، به سؤالات داده شده پاسخ دهید :

« دمدمه های اردیبهشت ، اصفهان چون شاهزاده ی افسون شده ی افسانه است که طلسمش را شکسته اند . وآرام آرام ازخواب بیدار می شود .شکوفه های به وبادام ،رویاهای پرپرشده ی اویند .»

 1- «طلسمش را شکسته اند » کنایه از چیست ؟

2- درمتن زیر ، منظور از کلماتی که زیر آن ها خط کشیده اند ، چیست ؟

« این نقش ها و رنگ ها ، آرزو رویای جهانی بهتر را درخود دارند > جهانی شبیه به بهشت که درآن کوشیده اند تا نا پیدا کران در محدودجای گیرد ولانه ای برای نامحدود جسته شود .

3- « همه چیز به نقش ترجمه شده است » یعنی .......

  درس بیست ودوم – شخصی به هزار غم گرفتارم 

شعر زیر را بخوانید سپس به پرسش ها پاسخ دهید

شخصی به هزار غم گرفتارم / در هر نفسی به جان رسد کارم

خورده قسم اختران به پاداشم /  بسته کمر آسمان به پیکارم

محبوسم وطالع است منحوسم / غمخوارم واختر است خونخوارم

امروز به غم فزون ترم ازدی / وامسال به نقد کمتر از پارم

1- دربیت اول « به جان رسیدن » کنایه از چیست ؟

2- دربیت سوم « کمر بستن» چه مفهومی دارد ؟

3- مفهوم بیت سوم چیست ؟

4- شاعر می گوید غم دیروز من از امروز .......بود .

5- جایگاه ضمیر (م) درمنحوسم درنثر روان کجاست ؟

 :: موضوعات مرتبط: سوالات درک مطلب ادبیات دوم
ن :
ت : دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹
سوالات ادبیات

سوالات درک مطلب ادبیات فارسی ۲

درس اول (الهی )

1- درعبارت « پیغام او مفتاح فتوح است وذکر او مرهم دل مجروح است ومهراو بلانشینان راکشتی نوح است »

به کدام یک از مفاهیم زیر اشاره ندارد ؟

الف – بخشایندگی        ب- آرامش بخشی           پ- نجات بخشی              ت- مشکل گشایی

2- باتوجه به عبارت زیر به سؤالات پاسخ دهید .

« سلام اودروقت صباح مومنان راصبوح است وذکر او مرهم دل مجروح است ومهراوبلانشینان راکشتی نوح است»

الف) به این نوع نثر ، اصطلاحاً چه می گویند ؟

ب) کدام واژه ، درعبارت بالا به معنی «آن چه باعث سرخوشی ونیروی معنوی فردشود.» است؟

3- مفهوم عبارت «عبدالله عمر بکاست اما عذرنخواست »چیست؟

 درس دوم-  رستم واشکبوس

باتوجه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید .

تهمتن برآشفت وباتوس گفت  / که رهام راجام باده است جفت

توقلب سپه را به آیین بدار    /  من اکنون پیاده کنم کارزار

کشانی بخندید وخیره بماند   / عنان راگران کردواو را بخواند

براوراست خم کردوچپ کردراست /خروش از خم چرخ چاچی بخاست

چوبوسید پیکان سرانگشت اوی /گذرکردبرمهره ی پشت اوی

1- تهمتن لقب کیست وازتوس چه درخواستی می کند ؟

2- تهمتن علت شکست وفرار رهام درمقابل کشانی راچه عاملی می داند؟

3- مقصود از« خم چرخ چاچی » دربیت چهارم چیست؟

4- شاعر دربیت چهارم به چه منظور صامت (خ)و(چ) راتکرار کرده است ؟

5- کدام گزینه بابیت پنجم ارتباط ندارد؟

الف) حیرت               ب) سرعت               پ) مهارت               ت) دقت

درس گیله مرد

باتوجه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید .

«مأمور دوم پیشاپیش آن ها حرکت می کرد .او هم درفکر بدبختی وبیچارگی خودش بود .او اهل شمال نبود .برنج این ولایت بهش نمی ساخت .باران ورطوبت بی حالش کرده بود .روزهای اول هرچه کم داشت ازکومه های گیله مردان جمع کرد .به آسانی می شد اسمی روی آن گذاشت .«این هااثاثیه ای است که گیله مردان قبل ازورود قوای دو لتی ازخانه های ملاکین چپاول کرده اند » اومزه ی این زندگی راچشیده بود .مکرر زندگی خود آنها را غارت کرده بودند .»

 

1- درچه قسمت هایی ازداستان نویسنده با وضعیت زندگی مأمور دوم ، اظهار همدردی می کند ؟

2- درعبارت « برنج این ولایت بهش نمی ساخت » نویسنده می خواهد به چه نکته ای اشاره کند؟

3- توجیه مأموران دولت ازغارت کومه های گیله مردان چه بود ؟

4- «اومزه ی این زندگی راچشیده بود.» یعنی چه ؟

  درس سووشون

باتوجه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید .

«زن آشکارا نشنیده جواب می دهد « نه جان دلم بامال می رویم .غلام شما محمد تقی مال آورده ، زیردرخت گیسو منتظر مانشسته .یک جوال پر بابت کرایه می گیرد » زن می ایستد چانه اش گرم شده .»

1- «چانه اش گرم شده »کنایه ازچیست ؟

2- درعبارت زیر ،چرا زری بعدازسخن عمه ، به یادحضرت زینب (س) افتاد؟

«عمه گفت :خان کاکا ،فعلاً توهستی ونعش برادر ، منشین وتماشا کن که خونش پایمال بشود .زری نگاهش کرد ویادش به حضرت زینب افتاد.

  درس دوازدهم – درآرزوی توباشم

باتوجه به ابیات زیر به سؤالات پاسخ دهید .

درآن نفس که بمیرم درآرزوی توباشم / بدان امیددهم جان که خاک کوی توباشم

به مجمعی که درآیندشاهدان دوعالم  / نظربه سوی تودارم ،غلام روی توباشم

حدیث روضه نگویم ،گل بهشت نبویم / جمال حورنجویم ، دوان به سوی توباشم

به خوابگاه عدم گرهزارسال بخسبم / به خواب عافیت آنگه به بوی موی توباشم

می بهشت ننوشم زجام ساقی رضوان / مرابه باده چه حاجت ، که مست بوی توباشم

هزاربادیه سهل است با وجودتورفتن / اگرخلاف کنم سعدیا به سوی توباشم

به وقت صبح قیامت که سرزخاک برارم / به گفت وگوی تو خیزم به جست وجوی توباشم 

 

1- دربیت دوم «شاهدان »چه کسانی هستند ؟

2- کدام یک ازبیت های بالا ،بابیت زیر هم مفهوم است ؟

«مارانه غم دوزخ ونه حرص بهشت است / بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم »

3- منظوراز«خوابگاه عدم »دربیت سوم چیست؟

 

4- دربیت پنجم شاعربه چه دلیل می گوید «من نیازی به باده ندارم» ؟

5- چرا پشت سر گذاشتن مشکلات برای شاعر آسان است؟

6- دربیت اول شاعر به چه امیدی حاضر است که جان خود را فدا کند ؟

7- منظورازکلمات مشخص شده در ابیات زیر چیست؟

به وقت صبح قیامت که سرزخاک برارم  / به گفت وگوی توخیزم ،به جست وجوی توباشم

هزاربادیه سهل است باوجود تورفتن / اگرخلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

  درس یازدهم – مائده های زمینی

باتوجه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید .

«ناتانائیل ،آرزومکن که خدارادرجایی جزهمه جا بیابی .هرمخلوقی نشانی ازخداست وهیچ مخلوقی اوراهویدانمی سازد.ناتانائیل ،ای کاش عظمت درنگاه توباشد نه به آن چه می نگری .ناتانائیل ، من شوق رابه توخواهم آموخت .اعمال ما به ما وابسته است هم چنان که دزخشندگی به فسفر .واگر روح ما ارزش چیزی راداشته ،دلیل برآن است که سخت ترازدیگران سوخته است .برای من «خواندن این که شن ساحل ها نرم است »  کافی نیست ،می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند .معرفتی که قبل ازآن احساسی نباشد ، برای من بیهود ه است .

 

1- کدام جمله مفهوم «چشم ها رابایدشست ،جوردیگرباید دید » رادربردارد ؟

2- آیه ی « لاتدرکه الابصاروهویدرک الابصار» باکدام قسمت متن بالا ارتباط دارد ؟

3- منظور از جمله ای که زیر آن خط کشیده شده است ، چیست؟

4- ازنظر نویسنده ، چه نوع معرفتی باارزش است ؟

5- کدام یک از جملات بالا به « تجربه وآزمایش شخصی » تأکید دارد؟

  درس دوازدهم وسیزدهم باغ عشق وپیدای پنهان

1- در مصراع دوم بیت « دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا » منظور شاعر ازراز پنهان ، چیست ؟

2- دربیت «آسایش دو گیتی تفسیر این دوحرف است / بادوستان مروت ، بادشمنان مدارا » شاعرآسایش دوجهان را درچه می داند ؟

3- دربیت « چه باید نازش ونالش ،براقبالی وادباری /که تا برهم زنی دیده ، نه این بینی نه آن بینی »شاعربه چه دلیل می گوید نباید بربدبختی ها نالید ؟

4- دربیت « بدین زور وزر دنیا ، چوبی عقلان مشو غره / که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگان بینی »

الف) « شاعر فریفته شدن به دنیا » راصفت چه کسانی می داند ؟

ب) مهرگان نماد چیست ؟

پ) نوبهار بی مهرگان یعنی چه وکنایه ازچیست ؟

5- شاعر دربیت زیر چه چیزی را نشانه ی کوته بینی وسطحی نگری می داند ؟

« زیزدان دان نه ازارکان ،که کوته دیدگی باشد /که خطی کزخردخیزد توآن راازبنان بینی »

6- منظور از« دوگانه ای بگزارم» درعبارت زیر چیست ؟

«ای خواجه ،این تاس رابگیر تادو گانه ای بگزارم »

 :: موضوعات مرتبط: سوالات درک مطلب ادبیات دوم
ن :
ت : دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.